ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Маляренко В.Т.   Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства
Maliarenko V.T. On safety for residence and other personal possession as a principle of criminal proceeding

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Не може вважатися самовільним будівництво, яке на час забудови було проведено за згодою землекористувача та з дозволу компетентних органів, виданого у чинному на час забудови порядку. Та обставина, що виконком не приймав рішення про надання відповідачеві земельної ділянки під будівництво, не має істотного значення, оскільки будівництво провадилося не самовільно   Не може вважатися самовільним будівництво, яке на час забудови було проведено за згодою землекористувача та з дозволу компетентних органів, виданого у чинному на час забудови порядку. Та обставина, що виконком не приймав рішення про надання відповідачеві земельної ділянки під будівництво, не має істотного значення, оскільки будівництво провадилося не самовільно
 Порядок розпорядження спільною земельною ділянкою та користування нею, визначений угодою між попередніми співвласниками будинку, зберігається і для наступних власників, які придбали частину цього будинку пізніше
 Порядок виплати страхових сум встановлений Законом України «Про страхування», а тому при вирішенні спорів про стягнення страхових сум положення ст. 214 ЦК України 1963 р., якою регулюються правовідносини, що передбачають відповідальність за порушення грошових зобов’язань, не застосовуються
 Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України встановлено, що знесення та пересадка дерев, чагарників, газонів, квітників може здійснюватися лише в разі наявності спеціального дозволу (ордера), виданого Державною екологічною інспекцією
 Відповідно до ч. 1 ст. 351 ЦПК України зміна способу і порядку виконання рішення допускається лише у виняткових випадках за наявності обставин, що ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Визнання договору оренди недійсним з моменту його укладення і відповідно дія іншого договору оренди цього ж майна свідчать про порушення прав, оскільки орендна плата сплачувалася неналежному суб’єкту. Сплата орендної плати орендодавцю за недійсним договором не звільняє від виконання зобов’язання на користь законного орендодавця
 Особа, яка не виконала зобов’язання або виконала його неналежним чином, несе майнову відповідальність лише за наявності вини, а коли невиконання або неналежне виконання зобов’язання зумовлено умислом кредитора, то боржник звільняється від зазначеної відповідальності

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Якщо протягом іспитового строку засуджений вчиняє новий злочин, то відповідно до вимог ч. 4 ст. 71 КК остаточне покарання, призначене йому за сукупністю вироків, має бути більшим від невідбутої частини покарання за попереднім вироком
 Стаття 78 КК України не містить заборони щодо повторного застосування ст. 75 цього Кодексу до осіб, які протягом іспитового строку, встановленого попереднім вироком, вчинили новий злочин
 Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю, коли винний усвідомлював, що завдає потерпілому особливих мук і страждань
 Відповідно до ч. 6 ст. 46 КПК України заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій стадії процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю захисника, якого замінено
 Відповідно до статей 264, 289 КПК участь у судовому засіданні прокурора, який підтримує перед судом державне обвинувачення, є обов’язковою і суд не може розглядати справу в його відсутності незалежно від причин неявки

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS

 Судова практика з розгляду адміністративних справ про деякі правопорушення на транспорті
Courts practice in dealing with administrative cases on some motor vehicle offences

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Рішення у справах “Півень проти України”, “Жовнер проти України”
Judgments in the Cases of Piven v. Ukraine, Zhovner v. Ukraine
 Рішення у справі “Шмалько проти України”
Judgment in the Case of Shmalko v. Ukraine

  ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ
APPLICATION OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RITGHS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN UKRAINE

 Тагієв С.Р., Мазур М.В.   Право на вільні вибори в рішеннях Європейського суду з прав людини
Tahiev S.R., Mazur M.V. Right to free elections in judgments of the European Court of Human Rights

 НА ДОПОМОГУ СУДДІ
TO THE JUDGE’S HELP

 Розгляд судами справ, пов’язаних із застосуванням законодавства про вибори Президента України
Courts dealing with cases related to application of legislation on election of the President of Ukraine

 ДО ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
REGARDING ELECTIONS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE

 

  У ВІЩИЙ РАДІ ЮСТИЦІЇ
AT THE HIGHER COUNCIL OF JUSTICE

 

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Лобойко Л.М.   Поняття і структура судового (змагального) методу кримінально-процесуального права
Loboiko L.M. Notion and structure of judicial (adversarial) method of criminal-procedural law

 РЕЦЕНЗІЇ
BOOK REVIEW

 Шакун В.І.   Новий погляд на організацію профілактики економічної злочинності
Shakun V.I. New approach to organization of economic crime prevention

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
HISTORY PAGES

 Курська А.Г., Шаповалова О.А.   Від минулого — до сьогодення
Kurs`ka A.H., Shapovalova O.A. From the past until nowadays

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком