ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Маляренко В.Т.   Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору
Maliarenko V.T. On sending criminal case back for supplementary investigation and prosecutor

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE AND JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 Про стан організації роботи судів та здійснення правосуддя в Донецькій області у 2003 р.
On the state of organization of courts operation in Donetsk region in 2003
 Про стан організації здійснення правосуддя у Донецькій області
Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 9 квітня 2004 р. № 21
On the state of justice delivering in Donetsk region
Resolution of joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Presidium of Judicial Council of Ukraine of April 9, 2004, №21

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 6
On courts practice in application of land legislation in dealing with civil cases Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 16, 2004, №6
 Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. `Про податок з доходів фізичних осіб`
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 р. № 10
On some issue of application of administrative and criminal legislation by court of Ukraine in connnnnnnnnnnection with the law of Ukraine `Jn personal incom tax`, became effective on May 22, 2003
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of May 28, 2004, No. 9
 Про призначення Першого заступника Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 р. № 12
On appointment of the First Deputy Chairman of the Supreme Court of Ukraine Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of June 11, 2004, № 12

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Проведення атестації державних службовців регламентується Положенням про проведення атестації державних службовців, у п. 11 якого передбачено, що комісія на підставі всебічного аналізу виконання державним службовцем основних обов’язків, складності виконуваної ним роботи та її результативності приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття навичок роботи на комп’ютері тощо; не відповідає займаній посаді. Неповні знання нормативно-правових актів, виявлені під час атестації, не можуть бути достатньою підставою для висновків про невідповідність державного службовця займаній посаді через низький професійний рівень знань, низьку ефективність роботи, а також для рекомендації про його звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України
 Щомісячна надбавка до окладів грошового забезпечення та надбавка за вислугу років, запроваджені Указом Президента України від 31 серпня 2001 р. № 771/2001, є додатковими видами грошового забезпечення і враховуються при нарахуванні пенсій лише тим особам, які отримували її під час проходження служби і звільнені після запровадження цих надбавок. Підвищення раніше призначених пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, для обчислення яких у складі грошового забезпечення немає додаткових видів грошового забезпечення (крім відсоткової надбавки за вислугу років), передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. «Про заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» та від 27 серпня 2003 р. «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»
 Право на призначення пенсії державного службовця в осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, що належать до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну службу» в редакції від 16 січня 2003 р. виникає лише з часу введення в дію зазначених змін
 Розгляду в господарському суді у порядку, передбаченому в ст. 1212 ГПК України, підлягають скарги на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал та постанов господарських судів
 Підставою для скасування судового рішення є недотримання судом вимог статей 202, 203 ЦПК України щодо законності й обгрунтованості такого рішення, зокрема незазначення у ньому фактів і відповідних їм правовідносин, назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, за якими вирішено справу, та норм процесуального закону, якими суд керувався, а також застосування норм матеріального права, які застосуванню не підлягали

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Для вирішення спору про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень необхідно з’ясувати, чи передбачена заборона припиняти зобов’язання шляхом заліку в законодавстві країни, яким регулюються договірні відносини

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, передбачені ст. 49 КК України
 У разі ухилення від слідства особи, що вчинила злочин, вона звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 49 КК України, якщо з часу вчинення злочину минуло 15 років
 В ухвалі апеляційного суду треба проаналізувати та співставити з наявними у справі й додатково поданими матеріалами всі доводи, наведені в апеляції, і дати на кожен з них вичерпну відповідь.
Невиконання цих вимог ст. 377 КПК України тягне безумовне скасування ухвали апеляційного суду
 Службова особа, яка за вказівкою керівника підготувала останньому проект відповіді на офіційний запит, виклавши інформацію в ньому неповно, не може нести відповідальність за корупційне правопорушення, передбачене п. «г» ч. 1 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі «Геннадій Науменко проти України»
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини
Judgment in the Case of Gennadiy Naumenko v. Ukraine Press release of the Registrar of the European Court of Human Rights
 Рішення у справі «Янков проти Болгарії»
Judgment in the case of Yankov v. Bulgaria

 КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА
COMMENTS TO LEGISLATION

 Паневін В.О.   Застосування законодавства про погашення і зняття судимості
Panievin V.O. Application of legislation on cancellation and expunging of criminal record

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Косарєв В.І.   Суддівське самоврядування: проблеми і перспективи
Kosariev V.I. Judicial self-government: questions and prospects

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком