ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Пилипчук П.П.   На шляху до ювенальної юстиції
Pylypchyk P.P.Coming towards juvenile justice

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5
On Practice of courts of Ukraine in application of legislation on juvenile crimes
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 16, 2004, No. 5
 Про призначення заступника голови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 3
On appointment of the Deputy Head of judicial chamber in criminal cases of the Supreme Court of Ukraine. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 16, 2004, No. 3
 Про обрання суддів до складу Президії Верховного Суду України.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 4
On election of judges to the Presidium of the Supreme Court of Ukraine.
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of April 16, 2004, №4

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про підсумки роботи Державної судової адміністрації України в 2003 р. та пріоритетні напрями організаційного забезпечення діяльності судів у поточному році. Постанова спільного розширеного засідання Президії Верховного Суду України, Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2004 р. № 1
On the results of activity of the State Judicial Administration Agency of Ukraine in 2003 and priority-oriented directions in managerial maintenance of courts operation during the current year. Resolution of enlarged joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of Judicial Council of Ukraine and board of the State Judicial Administration Agency of Ukraine of February 20, 2004, №1

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 При розгляді справи за позовом члена колективного виробничого господарства до правонаступника цього господарства — агропромислового кооперативу — про стягнення грошової вартості майнового паю суд повинен враховувати, що Законом «Про колективне сільськогосподарське підприємство», зокрема статтями 7, 9, 23, визначення порядку виділення майнового паю члена колективного виробничого господарства, який виходить із нього, структури й вартості паю віднесено до компетенції органу самоврядування колективного підприємства, який діє відповідно до статуту підприємства та затверджених ним актів, зокрема Положення про пайовий фонд майна. Крім того, суду необхідно встановити факт отримання правонаступником від реформованого підприємства саме грошових коштів як частки майна його членів та врахувати, що правонаступник має зобов’язання перед позивачами у межах складу й вартості переданого йому майна колективного підприємства, членами якого вони були, та перевірити, чи може майно колишніх членів господарства бути виділене в натурі, а не у грошовій формі
 Відмовляючи особі у прийнятті апеляційної скарги на рішення суду на підставі ст. 290 ЦПК України, суддя виходив з того, що ця особа не брала участі у справі та не є стороною у справі, а тому не має права на його оскарження. Проте згідно з п. 4 ст. 307 ЦПК України підставою для скасування рішення суду є вирішення судом питань про права та обов’язки осіб, які не були притягнуті до участі у справі. Оскільки суддя не врахував, що вирішенням заяви про встановлення факту родинних відносин зачіпаються інтереси особи, котра хоч і не брала участі у розгляді справи, але за договором купівлі-продажу є власником квартири, на яку в порядку спадкоємства претендує заявник, то відмова у прийнятті апеляційної скарги є безпідставною
 Зобов’язання сторін за договором оренди земельної ділянки (паю) згідно з п. 2.3 Типового договору оренди земельної частки (паю) можуть бути припинені після одержання державного акта на право приватної власності на землю і виділення земельної ділянки в натурі. При відмові орендаря розірвати цей договір та припинити користування земельною ділянкою право власника земельної ділянки (орендодавця) на землю підлягає захисту в загальному порядку
 Прийняття заяв та скарг у цивільних справах, їх підготовка до розгляду та розгляд цивільних справ є не управлінською, а процесуальною діяльністю судді. Оскарження таких дій передбачено відповідними нормами цивільного процесуального законодавства, а не гл. 31-А ЦПК України, в якій встановлено порядок оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державних органів, юридичних чи службових осіб лише у сфері управлінської діяльності
 Скарга особи, яка є іноземним інвестором, на неправомірні дії посадових осіб митних органів повинна розглядатися за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України, оскільки сторонами у такій справі виступають юридичні особи

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Вироки судів держав СНД не тягнуть правових наслідків, передбачених статтями 9 і 71 КК України, при засудженні особи на території України, оскільки відповідно до Закону України від 3 березня 1998 р. «Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року» Україна не взяла на себе зобов’язання визнавати і враховувати такі вироки
 Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю, якщо винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливих фізичних, психічних чи моральних страждань
 Дії, пов’язані з розпорядженням викраденим майном, суд помилково розцінив як замах на повторне викрадення чужого майна
 Викрадення майна особою не можна розглядати за ознакою проникнення у житло або інше приміщення чи сховище, якщо умисел на викрадення майна виник під час перебування в цьому приміщенні
 Межі компетенції судді щодо порушення кримінальної справи визначені ч. 1 ст. 27, статтями 98 та 251 КПК України, відповідно до яких суддя має право вирішувати зазначене питання не інакше як за скаргами потерпілих і лише у справах про злочини, відповідальність за які передбачено ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ст. 356 КК України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян.
Отримавши заяви або повідомлення про вчинені чи підготовлені інші злочини, суддя зобов’язаний, не вирішуючи питання про порушення кримінальної справи, направити їх за належністю до компетентного органу

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Недотримання вимог щодо належного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів може бути підставою для визнання прийнятих на зборах рішень недійсними
 Безоплатна передача майна організації орендарів не означає передачу його у власність цієї організації.
Якщо законом не визначено коло осіб, які можуть бути позивачами у справах, пов’язаних із визнанням угод недійсними, слід виходити з положень ст. 2 ГПК щодо права будь-якого підприємства звернутися до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2003 р. за даними судової статистики.
Analysis of general courts operation in 2003 under judicial statistics data

  СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT


  
 Марітчак Т.   Проблеми визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню
Maritchak T. Issues of admeasurement of the scope of evidences to come under examination.

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
HISTORY PAGES


  
 Краузе В.В.   Нарис про суддю Верховного Суду України у відставці П.М. Дятлова
Krauze V.V. An essay on P.M.Diatlov, retired judge of the Supreme Court of Ukraine.

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION


  
 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком