ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Буткевич В.Г., Маляренко В.Т.    Європейський суд з прав людини та українське судочинство: питання взаємодії
Butkevych V.H., Maliarenko V.T. European Court of Human Rights and Ukrainian legal proceeding: issues of interaction

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE AND JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 Інформація про спільне розширене засідання Президії Верховного Суду України та Ради суддів України 19.02.2004
Information on enlarged joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Judicial Council of Ukraine of 19.02.2004
 Про стан здіснення судочинства у 2003 р. і завдання на 2004 р.
Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 20 лютого 2004 р. № 5
On the state of justice delivering in 2003 and tasks for 2004
Resolution of joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Presidium of Judicial Council of Ukraine of February 20, 2004, No. 5

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність
Постанова Пленуму від 27 лютого 2004 р. № 2
On courts application of legislation on liability for involvement of minors into criminal or other antisocial activity
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of February 20, 2004, No. 2

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Порядок компенсації втрати доходів внаслідок порушення встановлених строків їх виплати передбачено Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», відповідно до якого підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи). У ст. 6 цього Закону зазначено, що підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету, виплачують компенсацію за рахунок коштів відповідного бюджету. Відсутність у бюджеті спеціального фінансування на виплату зазначених компенсацій не може бути підставою для відмови у їх виплаті
 Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки, а не останній день роботи працівника перед відпусткою
 Через незаконну відмову державного нотаріуса зареєструвати заяву про прийняття спадщини особі заподіяно моральну шкоду. Обов’язок з її відшкодування суд обгрунтовано поклав на державну нотаріальну контору, оскільки відшкодування шкоди, заподіяної з вини працівників під час виконання ними своїх трудових (службових) обов’язків, має здійснювати організація, в якій вони працюють
 При розгляді позову про визнання наймача або члена його сім’ї таким, що втратив право на користування жилим приміщенням, суд, всупереч вимогам процесуального права, не зазначив строку відсутності відповідача у спірному житлі, не з’ясував причин його відсутності понад встановлені строки та не перевірив доводи на обгрунтування цих причин. В разі поважності причин (перебування у відрядженні, або в осіб, які потребують догляду, чи внаслідок неправомірної поведінки інших членів сім’ї тощо) суд має право продовжити пропущений строк

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Угода, укладена від імені другої особи особою, не уповноваженою на укладення угоди або з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов’язки для особи, яку представляють, лише в разі подальшого схвалення угоди цією особою, що робить угоду дійсною з моменту її укладення

  Рішення у кримінальних справах
 При розгляді в суді справи про злочин неповнолітнього крім обставин, зазначених у ст. 64 КПК України, необхідно з’ясувати стан його здоров’я та загального розвитку, а за наявності до того підстав, — чи не вчинив він злочин у стані обмеженої осудності
 Незаконне заволодіння наркотичними засобами та наступне їх зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи без, а також їх незаконний збут утворюють сукупність злочинів, відповідальність за які передбачено ст. 308 і ст. 307 чи ст. 309 КК України, проте за таких обставин не утворюють ознаки повторності, передбаченої ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 КК
 Зменшення мінімального розміру штрафу, встановленого ч. 2 ст. 53 КК України, не допускається навіть при застосуванні до засудженого ст. 69 КК
 Суддя має право порушити кримінальну справу лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 27 КПК України
 Відповідно до ст. 44 КПК України участь у справі як захисники можуть брати особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та інші фахівці в галузі права тільки в тому випадку, коли вони представлять документи, визначені спеціальним законом, яким дозволено таким фахівцям брати участь у кримінальному судочинстві за угодою або за дорученням юридичної особи

  CУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS

 Судимість осіб та призначення мір кримінального покарання у 2003 р.
Persons` conviction and infliction of criminal punishment measures in 2003

  У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
AT THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Рішення у справах «Купер проти Сполученого Королівства» та «Грівс проти Сполученого Королівства»
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини
Judgments in the cases of Cooper v. the United Kingdom and Grieves v. the United Kingdom
Press release of the Registrar of the European Court of Human Rights

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Баклан М.Г., Гаврилова Л.В.   Деякі проблеми розгляду цивільних позовів у кримінальному судочинстві
Baklan M.H., Havrylova L.V. Some issues of consideration of civil claims in criminal proceeding
 Процюк О.В.   Контрабанда: кримынально-правовий аналыз предмета злочину
Protsiuk O.V. Smuggling: criminal-legal analysis of the target og crime
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком