ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14
On Courts` practice in dealing with appeals against decisions, actions or inactions of organs and officials of state executive proceedings participants
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 26, 2003, No.14
 Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15
On Courts` practice in cases on exceeding of authority or official powers
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 26, 2003, No. 15
 Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16
On practice of Courts of Ukraine in application of legislation on cancellation and expungigg of criminal record
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 26, 2003, No. 16
 Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 № 15 (зі змінами, внесеними постановою від 26 грудня 2003 р. № 17) On practice of infliction of penalty for servicemen in the form of detention in a disciplinary battalion Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 28, 1996, No. 15 (ammended with the Resolution of December, 26, 2003, No. 17)

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Індексація заробітної плати працівникам провадиться відповідно до ст. 33 Закону України «Про оплату праці» у період між переглядами Верховною Радою України розміру мінімальної заробітної плати і здійснюється згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та відповідними положеннями Порядку проведення індексації грошових доходів громадян підприємством, установою чи організацією, які виплачують заробітну плату, при її нарахуванні починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, котрий перевищив 105 % (величину порога індексації). Компенсація втрати частини заробітної плати провадиться згідно зі ст. 34 Закону «Про оплату праці» і Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності й господарювання своїм працівникам за будь-яких причин затримки виплати нарахованої заробітної плати (проіндексованої за наявності необхідних для цього умов) на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця, якщо в цей час індекс цін на споживчі товари і тарифів на послуги зріс більше ніж на 1 %
 Право вибору системи оподаткування належить суб’єкту малого підприємництва. При цьому положення Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (в редакції від 28 червня 1999 р.) не містять обмежень щодо застосування спрощеної системи оподаткування для осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи і видом своєї діяльності визначили надання адвокатських, юридичних послуг
 Затвердження судом мирової угоди як форма вирішення спору є спрощеною процесуальною процедурою, в якій не передбачено обов’язку доказування та оцінки доказів. Постановлення судового рішення на умовах досягнутої домовленості про мирову угоду є порушенням вимог статей 202, 2021, 203 ЦПК України, оскільки таке рішення не містить обов’язкових його складових — визначеності щодо встановлення обставин (фактів), їх правової оцінки, наявності порушення прав і свобод тощо
 Ухвалюючи рішення про відшкодування моральної шкоди, суд згідно зі ст. 4401 ЦК повинен встановити наявність чи відсутність фактів, з якими закон пов’язує виникнення підстав для покладення обов’язку з відшкодування зазначеної шкоди, а також обставини, які мають бути враховані при визначенні розміру такого відшкодування
 Задовольняючи позов до Державного казначейства та прокуратури про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок накладення арешту на грошові кошти у банківській установі, суд не перевірив, чи поширюється на позивача положення ст. 443 ЦК та ст. 1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», адже арешт на кошти позивача на рахунку в банківській установі було накладено у зв’язку із порушенням кримінальної справи стосовно його батька
 Право засновника відкритого акціонерного товариства—власника акцій на одержання частини прибутку (дивідендів), а також на участь в управлінні акціонерним товариством та у розподілі майна при ліквідації товариства регулюється Законом України «Про цінні папери і фондову біржу»
 Голова місцевого суду відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій України» здійснює організаційне керівництво діяльністю суду. Його дії з вилучення цивільної справи, яка перебувала в провадженні одного судді, і передачі її іншому судді для об’єднання з іншою цивільною справою не можна визнати правомірними щодо дотримання ним конституційного принципу недопущення впливу на суддів у будь-який спосіб (ст. 126 Конституції України), адже суд достовірно встановив, що сторони не заявляли ні відводу цьому судді, ні клопотання про об’єднання справ

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 У випадку, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Якщо позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вважається пропущеним
 Відповідно до пунктів 3, 4 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про плату за землю» санаторій як дитячий санаторно-курортний та оздоровчий заклад і водночас вітчизняний заклад охорони здоров’я звільняється від земельного податку

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ
On courts` practice in application of legislation regulating criminal cases closing

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі «Стеур проти Нідерландів»
Комюніке Секретаря Європейського Суду з прав людини
Judgment in the Case of `Steur v. the Netherlands` Press release of the Registrar of European Court of Human Rights
 Рішення у справі «М.С. проти Болгарії» Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини Judgment in the case of `M.S. v. Bulgaria` Press release of the Registrar of the European Court of Human Rights

  ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Михальнюк О.В.   Відповідальність поручителя за договором поруки
Mykhal`niuk O.V. Liability of guarantor in surety
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком