ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Судовій владі, яка здатна захистити і гарантувати конституційні цінності демократичного устрою, суспільство довіряє і підтримує її
Public trusts and sustains judicial power capable to protect and guarantee constitutional values of democratic system

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 

  НА ТЕМУ ДНЯ
 Ромовська З.В.    Рішення Судової палати Верховного Суду України: погляд науковця і громадянина
Romovs`ka Z.V. Decision of Judicial Chamber of the Supreme Court of Ukraine: viewpoint of scientist and citizen

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Статтею 2371 КЗпП України передбачено, що за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин (незаконне звільнення тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків або змушує докладати додаткових зусиль для організації свого життя, на власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності покладається обов’язок відшкодувати моральну шкоду
 Вирішуючи на підставі ст. 104 ЖК України позов про зміну договору найму жилого приміщення, стороною в якому крім позивача є наймодавець, суд з урахуванням вимог ст. 18 ЖК України повинен залучити до участі у справі як належну сторону власника житлового фонду чи уповноваженого ним на управління житловим фондом органу
 Статтею 201 ЦК України 1963 р. не передбачено укладення договору про перевід боргу під умовою. Проте новий боржник вправі висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що грунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником
 Відповідно до п. 12 Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів страховик не відшкодовує шкоди, якщо дорожньо-транспортна подія сталась унаслідок навмисних дій або грубої необережності третьої особи, визнаних такими в установленому порядку

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Вексельне законодавство не виключає можливості внесення до векселя змін, що стосуються обсягу та характеру відповідальності осіб, які поставили свої підписи на векселі. У разі зміни тексту переказного векселя особи, які поставили свої підписи після цієї зміни, зобов’язані за векселем згідно зі змістом зміненого тексту, а особи, котрі поставили свої підписи до цієї зміни, — зобов’язані за векселем згідно зі змістом первісного тексту

  Рішення у кримінальних справах
 Розгляд справи за новим обвинуваченням без урахування позиції потерпілого касаційний суд визнав істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону
 Призначати покарання за сукупністю злочинів із застосуванням ст. 69 КК України неприпустимо
 Вирок суду скасовано з направленням справи на новий судовий розгляд як постановлений незаконним складом суду
 Урахувавши пом’якшуючі покарання обставини, апеляційний суд обгрунтовано застосував до засудженого ст. 69 КК України
 Порушення вимог ст. 71 КК при призначенні покарання за сукупністю вироків потягло скасування вироку

 У КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI УКРАЇНИ
AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE

 Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України `Про статус суддів` (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу)
Decision of the Constitutional Court of Ukraine of December 1, 2004, №19-rp/2004 in the case of constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine as to official interpretation of provisions of paragraphs 1, 2 of Article 129 of the Constitution of Ukraine and paragraph 2 of Article 13 of the Law of Ukraine `On the status of judges` (case on judicial independence as the constituent of their status)

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS

 Ухвала у справі `Гайдук та інші проти України`
Decision in case of Gayduk and others v. Ukraine
 Рішення у справі `Єманакова проти Росії`
Judgment in case of Yemanakova v. Russia

  ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Грек Б.М.   Щодо суб`єктa злочинів, передбачених статтями 218, 219 Кримiнального кодексу України
Greck B.M. On subject of crimes envisaged by articles 218, 219 of the Criminal Code of Ukraine
 Луспеник Д.Д.   Розгляд судом заяв про фальшивість доказів за новим Цивільним процесуальним кодексом України
Luspenyk D.D. Court deliberation of allegations on fraudulent evidences according to the new Code of Civil Procedure of Ukraine
 Породько В.В.    Житло як об`єкт правових відносин: проблеми термінології
Porod`ko V.V. Dwelling as an object of legal relationship: problems of terminology
 Скулиш В.Є.   Правопорушення у сфері грального бізнесу як загроза економічній безпеці країни
Skulysh V.Y. Offences in the sphere of playing business endanger economic safety of the country

 
 Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у 2004 р.
Systematic Materials Index, published in 2004

  НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ СУДДІ
JUDICIAL BOOK SHELF

 Шибіко В.П.   Стан реформування кримінального процессу
Shybiko V.P. State of criminal process reforming
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком