ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Ківалов С.В.   Захисники прав людини потребують захисту
Kivalov S.V. Human rights defenders need protection
 Маляренко В.Т.   Про заочне провадження у кримінальному судочинстві
Maliarenko V.T. On trial in absentia in criminal proceeding

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE AND JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 Про стан оргагізації здійснення правосуддя у м. Києві
Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 16 вересня 2004 р.
On the state of justice delivering in Kyiv
Resolution of the joint meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Presidium of the Judicial Council of Ukraine of September 16, 2004

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Згідно зі ст. 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території такого населеного пункту, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті. Цей факт повинен підтверджуватися посвідченням встановленого зразка, який видається виконавчим органом відповідної місцевої ради. Правила видачі такого посвідчення врегульовані Положенням про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту
 Сільськогосподарські сезонні роботи виконуються на підставі трудової угоди, при цьому працівник виконує роботу відповідно до його кваліфікації та посади протягом невизначеного або певного строку, підпорядковується адміністрації, додержується встановлених правил внутрішнього розпорядку, виконує роботу, як правило, засобами організації й не несе ризику загибелі знарядь праці. Предметом цієї угоди є трудова діяльність взагалі, а не певний матеріальний результат виконаної роботи або виконання разової конкретної роботи, які є предметом договору підряду
 Розмір вкладу працівника у майно колективного підприємства визначається залежно від його трудової участі в діяльності державного або орендного підприємства, а також участі у збільшенні майна колективного підприємства після його створення. На вклад працівника колективного підприємства нараховуються і виплачуються відсотки в розмірі, що визначається трудовим колективом виходячи з результатів господарської діяльності підприємства. Працівникові, який припинив трудові відносини з підприємством, а також спадкоємцям померлого працівника виплачується вартість вкладу
 Якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка не з’явилася в судове засідання, дала особисті пояснення, він відповідно до частин 3, 4 ст. 172 ЦПК України відкладає розгляд справи. У разі неявки в судове засідання позивача без поважних причин за викликом суду (ч. 3 цієї статті) або його повторної неявки за викликом суду незалежно від причин (п. 4 ст. 229 цього Кодексу) суд залишає заяву без розгляду
 У п. 2 розд. II «Прикінцеві положення» Закону України від 7 грудня 2000 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» (зі змінами, внесеними законами від 13 вересня 2001 р. та 15 листопада 2001 р.) визначено, що автомобіль, який був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Передача коносамента або іншого розпорядчого документа прирівнюється до передачі речі
 Відсотки за користування кредитом є боргом, а не платою за кредит

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Порушення органами досудового слідства положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», проведення обшуку житла за постановою суду в іншій кримінальній справі, недодержання інших процесуальних норм призвели до порушення вимог ст. 22 КПК України, а суди першої та апеляційної інстанцій не звернули на це уваги, що потягло скасування судових рішень і направлення справи на додаткове розслідування
 Порушення органами досудового слідства вимог ст. 71 КПК України про ознайомлення потерпілого з постановою про закриття кримінальної справи, а судом — вимог ст. 12 цього Кодексу про з’ясування думки потерпілого при вирішенні цього питання призвели до скасування судових рішень
 Постанову суду про відмову у застосуванні амністії скасовано, оскільки суд не навів мотивів на обгрунтування свого висновку про злісне порушення засудженим режиму відбування покарання
 Порушення судом передбаченого ч. 4 ст. 277 КПК України права потерпілого підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі потягло скасування судового рішення

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі «Войтенко проти України»
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини
Judgment in the Case of Voytenko v. Ukraine
Press release of the Registrar of European Court of Human Rights
 Рішення у справі «Кметті проти Угорщини»
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини
Judgment in the Case of Kmetty v. Hungary
Press release of the Registrar of the European Court of Human Rights

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Капустинський В.А.   Окремі питання діяльності апарату суду в контексті загальнодержавних та інтеграційниз процесів у сфері державної служби
Kapustynskyi V.A. On some issues of court staff operation in the context of nationwide and integration processes in the sphere of civil service
 Тимченко Г.П.   Підстава позову у цивільному процесі
Tymchenko H.P. Cause of action in civil procedure
 Кононенко В.П.   Обмежена осудність як оціночна категорія
Kononenko V.P. Limited jurisdiction as an assessed category

 НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ СУДДІ
JUDICIAL BOOK SHELF

 Шакун В.І.   Небайдужий погляд на майбутнє кримінального судочинства
Shakun V.I. Concerns over the future of criminal proceeding

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
HISTORY PAGES

 Мигашко М.Д., Атаманчук Л.М.   Суддя — слуга закону
Нарис про суддю Верховного Суду України у відставцi Коломійчук І.Г.
Myhashko M.D., Atamanchuk L.M. Judge—servant of the Law
An essay on Colomiychuk I.H., retired judge of the Supreme Court of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком