ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 Підставою припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП України може бути відмова працівника від продовження роботи за передбаченими трудовим договором посадою, спеціальністю або кваліфікацією у зв’язку зі зміною істотних умов праці. Вимоги роботодавця про виконання працівником іншої роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці є переведенням, яке допускається лише за згодою працівника
 Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір із підстав, передбачених п. 4 ст. 40 КЗпП України, не пізніше ніж через місяць із дня одержання на це згоди профспілкового органу. Місячний строк на застосування звільнення як заходу дисциплінарного стягнення, що обчислюється з дня виявлення проступку, може бути продовжено лише на кількість днів звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці в цей період
 Визнаючи прогулом без поважних причин невихід на роботу особи, яка пояснювала, що це викликано необхідністю догляду за дитиною дочки і відмовою надати відпустку, суд не врахував, що згідно із Законом України «Про відпустки» право на одержання (повністю чи частинами) відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має не лише жінка — мати дитини, а й батько, баба, дід чи інший родич дитини, що фактично здійснює догляд за нею, або особа, яка всиновила дитину чи взяла її під опіку, та що це право не обмежується часом розгляду заяви
 Вирішуючи питання про відсутність вини роботодавця у затримці розрахунку при звільненні працівника, суд не може виходити лише з факту відсутності на час звільнення коштів на рахунку роботодавця, а має з’ясувати, чи не з вини останнього виникло таке становище
 При вирішенні вимог особи, звільненої зі служби в органах МВС України, про визнання за нею права на збереження протягом одного року виплати окладу за військовим чи спеціальним званням слід мати на увазі, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» зазначені виплати зберігаються при звільненні зі служби за віком, хворобою, скороченням штату чи обмеженим станом здоров’я без права на пенсію. На осіб, яким після звільнення зі служби призначено пенсію, це положення не поширюється
 При перегляді рішення не є нововиявленою та обставина, що при поновленні працівника на роботі суд не знав про ліквідацію відповідачем посади, з якої звільнено позивача, до постановлення рішення, оскільки в будь-якому разі незаконно звільненого працівника має бути поновлено на попередній посадіКнезалежно від того, чи існує вона на час вирішення справи
 У випадках, коли після незаконного звільнення працівника, але до постановлення судом рішення про оплату йому вимушеного прогулу на підприємстві, в установі, організації підвищувались, у тому числі неодноразово, тарифні ставки й посадові оклади відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), заробітна плата (включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати) коригується на загальний коефіцієнт їх підвищення за проміжок часу до вирішення справи
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком