Верховний Суд України
Застосування деяких заходiв процесуального примусу у свiтлi додержання конституцiйних прав i свобод людини
Halahan V.I. Putting into practice some procedural enforcement measures in the light of adhering to constitutional rights and freedoms

Галаган В.І. Застосування деяких заходiв процесуального примусу у свiтлi додержання конституцiйних прав i свобод людини

У статті досліджено окремі аспекти співвідношення міжнародно-правових актів і кримінально-процесуального законодавства України, зокрема з питань провадження таких процесуальних дій, як огляд чи обшук житла, затримання і арешт особи тощо. Розглянуто проблеми відповідності нормативно-правових актів України, що стосуються деяких прав та свобод людини і громадянина, нормам Конституції України. Проаналізовано спірні й неврегульовані у таких законодавчих актах України питання. Запропоновано деякі шляхи законодавчого врегулювання зазначених проблем з урахуванням результатів анкетування практичних працівників органів дізнання і слідчих МВС України.

Halahan V.I. Putting into practice some procedural enforcement measures in the light of adhering to constitutional rights and freedoms

The article examines some aspects of correlation between international-legal acts and criminal-procedural legislation of Ukraine, particularly, issues of such procedural acts as inspection and searching of dwelling, detention and arrest, etc. Problems of conformity of Ukrainian normative-legal acts in the sphere of human rights and freedoms with Ukrainian constitutional norms are considered in the article. Controversial and non-settled issues of legislative acts of Ukraine are analyzed. It provides some ways of legislative settlement of the mentioned problems taking into consideration results of questioning of inquiry organs’ officers and investigators of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

© Верховний Суд України, 2013