Верховний Суд України
Запровадження й застосування в Українi Конвенцiї про захист прав людини та основних свобод
Potapenko V.P., Pushkar P.V. Implementation and usage of Convention For The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine.

Потапенко В.П., Пушкар П.В. Запровадження й застосування в Українi Конвенцiї про захист прав людини та основних свобод

Статтю присвячено проблемам запровадження й застосування в Україні Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Конвенція стала невід’ємною частиною законодавства України і має такий же статус, як і національний закон. Вона є нормативно-правовим актом, який може застосовуватися судами безпосередньо - без додаткової імплементації її положень у національне законодавство. Важливими факторами реалізації положень Конвенції є застосування її норм національними судами, обізнаність суддів з її вимогами і відповідність цим вимогам судової практики. Було б доцільним Верховному Суду України розробити рекомендації щодо реалізації положень Конвенції при здійсненні правосуддя, зокрема роз’яснити, яким чином можна використовувати зазначені норми, а також прецеденти та практику Європейського суду під час розгляду справ у місцевому суді.

Potapenko V.P., Pushkar P.V. Implementation and utilization of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine

The article is dedicated to the problems of implementation and usage of Convention For The Protection Of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. Convention has become an integral part of Ukrainian legislation and has the same status as the national law. It is a normative-legal act that can be used by courts directly - without additional implementation of its resolutions into the national legislation. The important factors of realization of the resolutions of Convention is usage of its norms by national courts, judges’ awareness of its requirements and conformity of courts’ practice with its demands. It would be reasonable that the Supreme Court of Ukraine should develop recommendations pertaining to realization of Convention’s resolutions while delivering the justice, in particular, how to use the mentioned norms as well as law cases and practice of European Court in course of hearing of cases in local court.

© Верховний Суд України, 2013