Верховний Суд України
Практика застосування судами законодавства про вiйськовi службовi злочини
Courts’ practice in application of legislation on military service offences

Практика застосування судами законодавства про військові злочини у сфері службової діяльності свідчить про наявність великої кількості питань, що виникають під час кваліфікації протиправних діянь військових службових осіб. Їх неоднозначне вирішення призводить до судових помилок, що значно знижує ефективність кримінального судочинства. В узагальненні роз’яснено найбільш складні питання, які виникають у практиці застосування закону, висловлено пропозиції щодо кваліфікації даних злочинів при окремих видах конкуренції кримінально-правових норм, розмежуванні одиничного злочину від сукупності злочинів, при повторності останніх тощо, а також дано рекомендації щодо застосування матеріального закону при вирішенні цивільних позовів про відшкодування шкоди, заподіяної вчиненням військових злочинів у сфері службової діяльності.


Courts’ practice in application of legislation on military service offences points to great deal of issues, arising at the process of qualification of illegal acts, committed by high ranking military men. Their different solution causes misjudgements, declining efficiency of criminal judicature. This generalization provides with an explanation of the most complicated matters, arising in the practice of law application and gives proposals pertaining to the qualification of the present offences in the process of some types of competition between criminal-legal norms, and during differentiation of a single offence from the cumulative repetitive offences etc., as well as provides with the recommendations in term of using of material law in dealing with civil claims on refunding of damage, caused by military offences in the sphere of official service.

© Верховний Суд України, 2013