Верховний Суд України
Українсько-канадська спiвпраця в галузi судової реформи: пiдсумки i перспективи
Ukrainian-Canadian Cooperation in the Sphere of Judicial Reform: Results and Perspectives

Українсько-канадська співпраця в галузі судово-правової реформи: підсумки та перспективи

Дейвід Гордо,
 Уповноважений з питань федеральних судових справ Уряду Канади 

Дiан Елькас, 
директор управлiння мiжнародного спiвробiтництва  Офiсу Уповноваженого з питань  федеральних судових справ Уряду Канади 

Одним з основних питань для судової системи будь-якої демократiї є незалежнiсть суддiвства. Хоча в Українi це складна й багатогранна справа, реалiзацiя українсько-канадського проекту з питань судової реформи сприяла змiцненню незалежностi українських суддiв. 

Працюючи разом з Мiнiстерством юстицiї України, а також iз представниками суддiвства (Верховним Судом України, Радою суддiв України), ми допомогли органiзувати семiнари з суддiвської етики, розробити, видрукувати й розiслати всiм українським суддям Кодекс професiйної етики суддi. Було також проведено триденну конференцiю з питань суддiвської незалежностi та неупередженостi за участю як канадських, так i українських суддiв i видано її матерiали. 

Основну увагу учасникiв проекту було зосереджено на наданнi допомоги трьом модельним судам у реформуваннi їх роботи з метою бiльш ефективного використання робочого часу суддiв, змiцнення їх незалежностi та кращого обслуговування вiдвiдувачiв. З цiєю метою було профiнансовано комп’ютеризацiю зазначених судiв, забезпечено їх звукозаписуючим обладнанням i проведено навчання з ведення запису судових слухань технiчними засобами, а також надано допомогу в практичному застосуваннi принципiв суддiвської незалежностi в судовому процесi. Маємо надiю, що проведенi у трьох модельних судах змiни та набутий ними досвiд буде поширено на iншi суди України.
Нестор Юрчук,  старший консультант проекту 

Коли ми починали працювати над проектом п’ять рокiв тому, то хоч у нас було велике бажання й конкретнi плани, але, правду кажучи, було й трохи непевностi: чи матиме вiн успiх, чи буде виконаний?

Сьогоднi можу сказати, що не тiльки на нашу думку, а й на думку стороннiх спостерiгачiв i донорiв, проект увiнчався певним успiхом. Насамперед слiд згадати новацiї, запровадженi в трьох модельних судах, зокрема створення там комп’ютерної мережi, змiна процесуального порядку розгляду справ, фiксування судових засiдань за допомогою звукозаписуючої технiки фiрми «Ланiєр».

А заслуга в усiх цих успiхах  належить тим самовiдданим, працьовитим, вiдважним та здiбним суддям, якi взялися  за дiло. За значної пiдтримки  Верховного Суду України вони перебороли багато проблем i таки провели реформу в судах, де працюють, одночасно виконуючи свої звичайнi суддiвськi обов’язки. Цим вони створили мiцну основу для наступного етапу судової реформи в Українi.
В.С. Стефанюк, перший заступник Голови Верховного Суду України 

Пiсля прийняття у червнi 1996 р. Конституцiї України, в якiй уперше в iсторiї нашої держави було закрiплено визнаний в усьому демократичному свiтi принцип подiлу державної влади на законодавчу, виконавчу i судову, а також закладено основнi демократичнi засади судочинства й побудови нової, незалежної та гармонiйної судової системи, перед Україною постала нагальна необхiднiсть проведення судової реформи. У сувереннiй i незалежнiй, демократичнiй, соцiальнiй, правовiй державi, якою було проголошено Україну, мав бути створений справдi незалежний суд, який був би гарантом прав i свобод громадян. Одним iз орiєнтирiв на шляху до зазначеної мети став досвiд демократичних країн, якi запропонували Українi свою допомогу у вирiшеннi цього завдання, i серед них однiєю з перших була Канада.

Упродовж бiльш нiж п’яти рокiв канадськi суддi i працiвники апарату судiв щедро дiлилися своїми надбаннями у розв’язаннi питань суддiвської незалежностi й етики, самоврядування суддiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї, адмiнiстрування роботи судiв. Результатом цiєї спiвпрацi стало створення в Українi законодавчого фундаменту незалежностi судової влади, прийняття з’їздом суддiв за основу Кодексу професiйної етики суддi, органiзацiя на принципово нових, бiльш демократичних i сучасних засадах дiяльностi трьох модельних судiв, якi є каталiзаторами процесу вдосконалення функцiонування всiєї судової системи. Висловлюючи канадським партнерам щиру вдячнiсть за iнтелектуальну i матерiально-технiчну пiдтримку судової реформи в Українi, сподiваємося на успiшну реалiзацiю наших спiльних намiрiв щодо продовження спiвробiтництва у цiй сферi.
О.М. Пасенюк,  заступник Державного  секретаря Мiнiстерства юстицiї України

До основних засад судочинства, закрiплених у ст. 129 Конституцiї України, належать гласнiсть судового процесу та його повне фiксування технiчними засобами. Втiлення в життя цього конституцiйного положення певний час ускладнювалось обмеженими фiнансовими та економiчними можливостями нашої держави, а тому проект українсько- канадського спiвробiтництва ми розглядаємо як одну з головних складових у вирiшеннi зазначеного завдання.

Хочу пiдкреслити: все, що було разом зроблено протягом майже шести рокiв по створенню модельних судiв, безумовно, є кроком уперед у галузi судової реформи. Придбання канадською стороною звукозаписуючого та комп’ютерного обладнання для модельних судiв дало можливiсть навчати його використанню працiвникiв i iнших судiв України, а досвiд, яким подiлилися нашi колеги з Канади, допомiг пiдготувати не один десяток суддiв i працiвникiв апарату апеляцiйних та мiсцевих судiв.

© Верховний Суд України, 2013