Верховний Суд України
Процедура — гарантiя неупередженого розгляду судами справ про вибори
Samsin I.L. Procedure — guarantee for fair courts’ hearing of election cases

Самсiн І.Л. Процедура — гарантiя неупередженого розгляду судами справ про вибори

Судова діяльність по захисту прав та законних інтересів людини і громадянина розпочинається з моменту пред’явлення зацікавленою особою заяви чи скарги. Внаслідок цього у суду з’являється обов’язок розглянути й вирішити спірні правовідносини, що виникли між сторонами. Статтю присвячено питанням процедури розгляду справ щодо виборчих правовідносин, що здійснюється за правилами, які виникають з адміністративно-правових відносин. Такі спори розглядаються за загальними правилами судочинства, крім окремих винятків, установлених главами 30-А, 30-В, 30-Г Цивільного процесуального кодексу України та законами від 18 жовтня 2001 р. «Про вибори народних депутатів України» і від 14 січня 1998 р. «Про вибори депутатів місцевих та сільських, селищних, міських голів».

Samsin I.L. Procedure — guarantee for fair courts’ hearing of election cases

Courts’ activity on protection of human and citizens’ rights and legal interests begins with the moment of the concerned person’s filing an application or claim. As a result, the court gets a duty to hear and resolve jural relationships, arisen between the parties. The article is dedicated to the procedural matters of dealing with the cases on elective relationships that is carried out in accordance with the rules going from administrative-legal relations. Such disputes are considered in accordance with the general rules of judicature with the exceptions, fixed by Chapters 30-A, 30-B, 30-Г of Civil Procedural Code of Ukraine and by law “On election of National Deputies of Ukraine” of October 18, 2001 and “On election of the deputies of local councils and village, settlement, city heads”.

© Верховний Суд України, 2013