Верховний Суд України
Забезпечення фiксування судового процесу технiчними засобами як один iз аспектiв українсько-канадської спiвпрацi
Hrytsaienko L.R. Ensuring fixation of judicial proceeding by recording techniques as one of aspects of Ukrainian-Canadian cooperation

Забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами як один із аспектів українсько-канадської співпраці  

 Л.Р. Грицаєнко,  заступник директора  департаменту адмiнiстрування судiв  Мiнiстерства юстицiї України,  кандидат юридичних наук   

Із проголошенням незалежностi України розпочався прогресивний розвиток українського суспiльства, усiх сфер його життєдiяльностi. Минуло майже шiсть рокiв iз того дня, коли Україна вперше на конституцiйному рiвнi (ч. 1 ст. 6 Конституцiї України) закрiпила якiсно нову органiзацiю державної влади, продемонструвавши свою прихильнiсть до загальновизнаного в усьому свiтi принципу її подiлу на законодавчу, виконавчу та судову. Це положення особливо важливе для судової влади, яка в радянськi часи була найслабшою. 

У державi, що прагне стати правовою, iнтереси суспiльства, права i свободи людини може забезпечити лише справдi незалежний суд, який дiє на засадах законностi, неупередженостi та справедливостi. Створення такого суду, який вiдповiдав би вимогам часу i сподiванням громадян України, — головне завдання судової реформи. Десять останнiх рокiв реформ в Українi дали змогу суспiльству врештi-решт зрозумiти, що незалежний, справедливий, вiдкритий, доступний i неупереджений суд потрiбен усiм — вiд пересiчного громадянина України до перших керiвникiв держави. 

Саме впроваджуючи в судочинство України новi iдеї, якi базувались на свiтовому досвiдi країн Захiдної Європи, США та Канади, Конституцiя України закрiпила його основнi демократичнi засади, серед яких однiєю з найважливiших є гласнiсть судового процесу та його повне фiксування технiчними засобами. 

Враховуючи важливiсть завдань, якi стоять перед судами України, Мiнiстерство юстицiї разом iз Верховним Судом України починаючи з 1996 р. почало напрацьовувати рiзнi варiанти забезпечення судiв загальної юрисдикцiї такими засобами. 

З урахуванням фiнансових можливостей держави на той час, непiдготовленостi суддiв i секретарiв судових засiдань, вiдсутностi технiчного персоналу з обслуговування комп’ютерного й iншого обладнання, а передусiм повної невизначеностi щодо органiзацiйно-правових i технiчних вимог, Мiнiстерством юстицiї України було прийнято рiшення про поетапне вирiшення цього завдання (на першому етапi — на базi декiлькох судiв) iз залученням зарубiжних iнвесторiв та спонсорiв. 

Незабаром на пропозицiю про таку спiвпрацю, спрямовану на пiдтримку українських iнiцiатив у галузi судової реформи, вiдгукнулися представники судових органiв Канади. Пiсля декiлькох органiзацiйних зустрiчей iз ними 7 жовтня 1996 р. був пiдписаний протокол Угоди мiж Офiсом Уповноваженого з питань федеральних судових справ Уряду Канади, Мiнiстерством юстицiї України та Верховним Судом України. 

Однiєю зi складових проекту українсько-канадського довгострокового спiвробiтництва було створення в Українi модельних районних (мiських) судiв, якi повиннi були стати базовими для проведення навчання суддiв i працiвникiв апарату судiв. 

На неодноразових засiданнях робочої групи, яка складалася з представникiв української i канадської сторiн, у Посольствi Канади в Українi, в м. Івано-Франкiвську, м. Оттавi (Канада) обговорювалися питання щодо придбання i налагодження комп’ютерного обладнання, опрацьовувались проекти документiв щодо реалiзацiї в Українi цього проекту, провадилися дискусiї з питань комп’ютеризацiї судiв, навчання суддiв та iнших працiвникiв суду тощо. 

Незважаючи на значнi методичнi труднощi та великий обсяг робiт з органiзацiйно-технiчного забезпечення реалiзацiї українсько-канадського проекту, Мiнiстерство юстицiї України крок за кроком робило все можливе, щоб на практицi застосувати досвiд наших колег iз Канади. 

Так, наказом Мiнiстерства юстицiї вiд 4 грудня 1998 р. № 544/7 «Про проведення в Українi українсько-канадського проекту по реформуванню судової системи в Українi» для успiшного виконання функцiй модельного суду було дозволено запровадити певнi змiни в органiзацiї дiяльностi Шевченкiвського районного (м. Київ), Мелiтопольського (Запорiзька область) та Івано-Франкiвського мiських судiв, якi були визначенi як базовi для реалiзацiї цього проекту. Були створенi робочi групи з питань комп’ютеризацiї, звукозапису судових засiдань, розроблення Інструкцiї з дiловодства для модельних судiв. 

Пiсля завершення пiдготовчого етапу Мiнiстерство юстицiї згаданим вище наказом дозволило модельним судам провести певнi змiни у структурi апарату й органiзацiї їх роботи, зокрема використовувати вiдповiдно до вимог чинного законодавства комп’ютернi технологiї та повне фiксування судових процесiв технiчними засобами. 

На запрошення Офiсу Уповноваженого з питань федеральних судових справ Уряду Канади працiвники Мiнiстерства юстицiї України у вереснi й листопадi 2000 р. виїздили до м. Едмонтона з метою вивчення канадського досвiду роботи у цiй сферi. 

Протягом лютого-березня 2001 р. у трьох модельних судах провадився експеримент iз технiчного запису судових засiдань, пiсля чого в Посольствi Канади вiдбулося засiдання робочої групи з питань доопрацювання Положення про органiзацiйно-правовi засади дiяльностi модельного суду, а також передачi модельним судам обладнання для звукозапису судових процесiв, яке за погодженням iз Верховним Судом та Мiнiстерством юстицiї України 14 червня 2001 р. було затверджено Радою суддiв України. 

Пiсля цього Мiнiстерством юстицiї України було в повному обсязi передано одержане вiд канадської сторони звукозаписуюче обладнання модельним, а також Івано-Франкiвському та Запорiзькому обласним i Київському мiському судам. 

Із цього часу фактично розпочався другий важливий етап реалiзацiї проекту, на якому Мiн’юстом було органiзовано розроблення програмного забезпечення для ведення справ у судах. Протягом IV кварталу 2001 р. та I кварталу 2002 р. проведено навчання працiвникiв судiв України на тему «Системи обладнання для запису судових слухань», пiсля закiнчення якого кожному з бiльше нiж 150 учасникiв видано вiдповiднi посвiдчення. Слiд зазначити, що це навчання проводилося без зупинення дiяльностi модельних судiв з розгляду кримiнальних i цивiльних справ. На його корисностi наголошували пiд час пiдведення пiдсумкiв проекту суддi мiсцевих та апеляцiйних судiв України, додаючи при цьому з жалем: «Нам би таке обладнання...» 

Не можна не погодитися з тiєю точкою зору, що звукозаписуюче обладнання повинно бути в кожному судi, оскiльки через його вiдсутнiсть тiльки з червня 2001 р. у зв’язку iз заявами учасникiв процесу про фiксування судового процесу технiчними засобами було зупинено провадження бiльше нiж у 150 справах. 

У багатьох випадках незабезпечення державою належних умов для здiйснення правосуддя, зокрема фiксування судового процесу технiчними засобами, унеможливлює своєчасне одержання громадянами судового захисту своїх порушених прав i перегляд справ в апеляцiйному порядку. 

Загальна потреба мiсцевих та апеляцiйних судiв у технiчних засобах фiксування судового процесу становить 2630 комплектiв, вартiсть яких складає 31,6 млн. грн. Незважаючи на те, що Законом «Про Державний бюджет України на 2001 рiк» були передбаченi видатки на зазначенi цiлi в сумi 7,5 млн. грн., вони Державним казначейством України профiнансованi не були, у зв’язку з чим у Мiнiстерства юстицiї виникло безлiч проблем. 

З одного боку, покладене на мiнiстерство органiзацiйне забезпечення дiяльностi судiв не було пiдкрiплено фiнансово, i потрiбно було в повному розумiннi цього слова «вибивати» кошти в Мiнiстерствi фiнансiв та Державному казначействi України, а з другого — витримувати постiйну критику голiв мiсцевих та апеляцiйних судiв з приводу того, що останнi не забезпечуються всiм необхiдним для здiйснення правосуддя. В цьому контекстi хочу сказати, що Мiнiстерство юстицiї, передусiм департамент адмiнiстрування судiв, цiєю проблемою займається повсякденно. 

Так, наприкiнцi минулого року було проведено тендер, пiд час якого визначено постачальникiв технiчних засобiв фiксування судового процесу, з якими укладено договори. Наказом Державного секретаря Мiнiстерства юстицiї України затверджено графiк розподiлу цих засобiв серед апеляцiйних та мiсцевих судiв, яким на сьогоднi вже передано майже 200 комплектiв звукозаписуючої апаратури. Ми докладаємо максимум зусиль до того, щоб протягом поточного року його мала бiльшiсть судiв України. 

На завершення зазначу, що українсько-канадський проект виявився досить вдалим i значення цiєї першої ластiвки спiвробiтництва наших країн у галузi судової реформи важко переоцiнити, а тому з великою повагою i вдячнiстю хочу сказати всiм учасникам проекту з канадської сторони, якi доклали чимало зусиль до органiзацiйного та фiнансового забезпечення його виконання, щире українське «Дякуємо».

© Верховний Суд України, 2013