Верховний Суд України
Реформування вiйськових судiв: порiвняльнi аспекти i пропозицiї
Serdiuk V.V. Military courts reforming: comparative aspects and proposals

Сердюк В.В. Реформування вiйськових судiв: порiвняльнi аспекти i пропозицiї

У статті наведено порівняльний аналіз деяких аспектів законодавства окремих держав СНД щодо статусу і процесуальних повноважень військових судів з метою визначення основних напрямів реформування діяльності цих судів для подальшого підвищення їх ролі у здійсненні правосуддя виходячи з вимог Конституції України. Обгрунтовано необхідність внесення змін до чинного процесуального законодавства України, пов’язаних із розширенням підсудності військових судів, визначенням місця останніх у системі судів загальної юрисдикції та подальшим запровадженням конституційного принципу спеціалізації при здійсненні правосуддя цими судовими органами.

Serdiuk V.V. Military courts reforming: comparative aspects and proposals

The article gives comparative analysis of some aspects of legislation of certain CIS states pertaining to the status and procedural authorities of military courts in order to define the main directions in reformation of operation of these courts for further increasing their roles in administration of justice, stipulated by requirements of the Constitution of Ukraine. It is motivated to introduce changes into the current procedural legislation of Ukraine, connected with the fact of extension of military courts’ jurisdiction, defining their place in the system of general jurisdiction and further implementation of constitutional principle of specialization in administration of justice by these judicial bodies.

© Верховний Суд України, 2013