Верховний Суд України
vis.html

Загальнодержавне періодичне видання.
Виходить 12 разів на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України.

Індекс за Каталогом періодичних видань України — 40358

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 3-05/4 наукові статті, опубліковані у журналі,
на підставі висновку експертної ради з юридичних наук, окремо у кожному конкретному випадку
за поданням спеціалізованої вченої ради зараховуються як фахові в галузі юридичних наук.
_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua

Адреса редакції:
01043 Київ 43, вул. П.Орлика, 4a, кімн. 109.

Телефони:
  • відповідальний секретар (44) 253–1683
  • редактори (44) 253–9965
  • технічне забезпечення (44) 253–0687
_______________________
    Show details for Редакційна колегіяРедакційна колегія
    Hide details for Положення про офіційний друкований орган Верховного Суду УПоложення про офіційний друкований орган Верховного Суду України
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням зборів суддів
Верховного Суду України
від 23 травня 2014 року № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний друкований орган
Верховного Суду України

{Зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

З метою поінформованості суддів та інших правників, громадськості про діяльність судів загальної юрисдикції Верховний Суд України здійснює опублікування інформації, яку він створює і якою володіє.
Відповідно до частини третьої статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.

{Абзац другий преамбули в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

1. Статус, завдання і концепція офіційного друкованого видання

1.1. Офіційним друкованим органом Верховного Суду України є журнал «Вісник Верховного Суду України» (свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.; далі — «Вісник»).
1.2. «Вісник» є спеціалізованим офіційним науково-практичним друкованим періодичним виданням, основні завдання якого полягають в оперативному доведенні до судів усіх рівнів постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріалів з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інших матеріалів, інформації про найважливіші події, що відбуваються у Верховному Суді України, а також поза його межами за участі суддів Верховного Суду України.
1.3. «Вісник» є ілюстрованим двокольоровим журналом з повнокольоровими обкладинкою, першою — четвертою та сорок п’ятою — сорок восьмою сторінками, обсягом 5.58умовних друкованих аркушів (48 сторінок верстки формату 60х90/8), який видається українською мовою дванадцять разів на рік.
1.4. «Вісник» складається з двох основних блоків: офіційних та авторських матеріалів, що відповідають його статусу і меті. Офіційні матеріали Верховного Суду України публікуються в рубриках: «У Пленумі Верховного Суду України», «На зборах суддів Верховного Суду України», «Судова практика». Авторські матеріали — наукові статті, коментарі, аналітичні огляди, рецензії тощо — друкуються в рубриках «Судово-правова реформа», «На допомогу судді», «Точка зору», «Міжнародні зв’язки» та інших. Інформування читачів про останні актуальні події в судовій системі України здійснюється за допомогою інформаційної добірки «Хронологія подій».

{Пункт 1.4 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

1.5. Відповідно до частини третьої статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» «Вісник» може видаватися в електронному вигляді.

{Доповнено пунктом 1.5 відповідно до рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

2. Організація видання «Вісника» та його інформаційне забезпечення

2.1. Вищим колегіальним органом управління діяльністю редакції «Вісника» є Редакційна колегія (далі — Редколегія).
2.2. Кількісний і персональний склад Редколегії «Вісника» визначається з числа суддів та працівників апарату Суду. До Редколегії також входять авторитетні фахівці в галузі права.
З метою забезпечення повноти та оперативності друкування у «Віснику» інформації до складу Редколегії входять представники:
– судових палат Верховного Суду України, які забезпечують надходження рішень Верховного Суду України, матеріалів судової практики;
– секретар Пленуму, який забезпечує надходження постанов Пленуму;
– заступник начальника управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності — начальник відділу забезпечення видавничої діяльності, який здійснює організацію і контроль за опрацюванням поданих матеріалів та підготовкою їх до друку.
Голову Редколегії, його заступника та відповідального секретаря Редколегії обирають на засіданні Редколегії з числа її членів, які постійно працюють у Верховному Суді України, шляхом відкритого голосування більшістю голосів від присутніх на засіданні.

{Пункт 2.2 зі змінами, внесеними рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

2.3. Члени Редколегії сприяють своєчасному надходженню матеріалів з відповідних структурних підрозділів Верховного Суду України до Постійної робочої групи (редакції) з підготовки «Вісника» до видання і здійснюють рецензування цих та інших матеріалів.
2.4. Формою роботи Редколегії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на два місяці за умови затвердження змісту двох чергових номерів «Вісника».
2.5. Засідання Редколегії вважається повноважним за умови участі в ньому не менше половини членів її складу.
2.6. Рішення на засіданні Редколегії приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у цьому засіданні, і оформляються протоколом.

3. Основні функції редколегії

3.1. Відповідно до завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Положенням, Редколегія виконує такі функції:
3.1.1. Визначення концепції та напрямів діяльності «Вісника».
3.1.2. Затвердження графічно-стильового й художнього оформлення «Вісника», його основних рубрик.
3.1.3. Рецензування матеріалів, що надійшли до редакції для опублікування, на предмет їх наукової цінності та відповідності програмним засадам діяльності «Вісника».
3.1.4. Визначення змісту кожного номера «Вісника» та переліку резервних матеріалів.
3.1.5. Вжиття заходів для розширення кола авторів «Вісника» передусім із числа провідних науковців, а також підвищення авторитету видання.

4. Керівництво Редколегією

4.1.1. Представляє «Вісник» у відносинах із видавцем, державними органами, організаціями, установами, авторами, окремими громадянами та їх об’єднаннями, а також друкованими засобами масової інформації, несе відповідальність за виконання вимог законодавства про інформацію та про діяльність засобів масової інформації.
4.1.2. Координує роботу Редколегії, скликає і проводить її засідання.
4.1.3. Виносить на розгляд Редколегії матеріали, які отримали позитивні рецензії членів Редколегії.
4.1.4. Затверджує підготовлену для публікації добірку оперативних актуальних інформаційних повідомлень, а також у разі виробничої необхідності приймає рішення щодо внесення змін до змісту номера.
4.1.5. Вносить на розгляд Редколегії пропозиції щодо концепції видання та його окремих номерів.
4.1.6. Вживає організаційних заходів щодо своєчасного надходження матеріалів, затверджених Редколегією.
4.1.7. Читає верстку чергового номера, візує її.
4.1.8. Затверджує розміри авторських гонорарів укладачів та членів Редколегії згідно з конкретним внеском у підготовку номера.
4.1.9. Вносить пропозиції щодо заохочення членів Редколегії, а також працівників редакції «Вісника».

5. Функції відповідального секретаря Редколегії

5.1. Відповідальний секретар Редколегії:
5.1.1. Забезпечує виконання рішень Редколегії.
5.1.2. Забезпечує напрацювання пропозицій щодо концепції видання і його окремих номерів.
5.1.3. Організаційно забезпечує діяльність Редколегії (розробляє і погоджує з головою Редколегії порядок денний засідань, забезпечує надання членам Редколегії необхідних матеріалів та ведення протоколів засідань).
5.1.4. Контролює своєчасне надходження до чергових номерів «Вісника» запланованих матеріалів, їх рецензування членами Редколегії, а також, у разі потреби, доопрацювання авторами.
5.1.5. Погоджує верстку чергового номера з головою Редколегії.
5.1.6. Бере участь в остаточній підготовці номера «Вісника» до друку та поданні його голові Редколегії на підпис.
5.1.7. Вживає заходів щодо розширення кола авторів і читачів «Вісника».
5.1.8. Подає пропозиції голові Редколегії щодо заохочення членів Редколегії.

6. Повноваження членів Редколегії

6.1. Члени Редколегії:
6.1.1. Беруть участь у засіданнях Редколегії, аналізують запропонований зміст чергового номера «Вісника».
6.1.2. Рецензують надані редакцією матеріали, ознайомлюються з поданими для опублікування матеріалами і рецензіями на них, мають право висловлюватися з приводу доцільності публікації цих матеріалів, вносити пропозиції щодо їх додаткового рецензування у разі незгоди з рішенням Редколегії.
6.1.3. Вживають заходів для розширення кола авторів «Вісника», пропагування видання серед фахівців і читачів.

7. Редакція «Вісника»

7.1. Функції редакції «Вісника» виконує Постійна робоча група (редакція) з підготовки «Вісника» до видання, склад якої затверджує своїм наказом Голова Верховного Суду України з числа всіх працівників відділу забезпечення видавничої діяльності управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності, а також з представників відповідних структурних підрозділів апарату Верховного Суду України.

{Пункт 7.1 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

7.2. Редакція виконує такі функції:
7.2.1. Реалізує концепцію та програмні напрями «Вісника», затверджені Редколегією, з додержанням вимог законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», а також цього Положення та інших нормативно-правових актів.

{Підпункт 7.2.1 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}


7.2.2. Забезпечує видання «Вісника» у встановленому цим Положенням порядку та відповідно до зобов’язань, визначених договором із видавцем.
7.2.3. Організовує роботу з авторами «Вісника».
7.2.4. Бере участь у підготовці засідань Редколегії (надсилає членам Редколегії повідомлення, матеріали тощо).
7.2.5. Забезпечує взаємодію з видавцем щодо видання та розповсюдження «Вісника».
7.2.6. Підтримує зв’язки з читачами, вивчає їх інтереси й побажання.
7.2.7. Веде облік кореспонденції, що надходить до редакції, та здійснює контроль за своєчасним наданням відповідей на листи авторів «Вісника».
7.2.8. Керівництво редакцією здійснює головний редактор (заступник начальника управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності—начальник відділу забезпечення видавничої діяльності, який очолює Постійну робочу групу з підготовки «Вісника» до видання).

{Підпункт 7.2.8 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

7.2.9. Для забезпечення «Вісника» інформацією із судів нижчого рівня та наукових установ і вищих навчальних закладів правового профілю редакція може залучати позаштатних кореспондентів.

8. Порядок видання «Вісника»

8.1. Офіційні матеріали, подані для публікації у «Віснику», мають бути завізовані відповідно до порядку, встановленого Інструкцією з діловодства Верховного Суду України.
8.2. Авторські матеріали, що надійшли до редакції з метою опублікування, передаються в установленому порядку на рецензування членами Редколегії.
8.3. Редакція на підставі офіційно завізованих/схвалених рецензентами матеріалів:
8.3.1. Формує пропозиції щодо поточних номерів «Вісника» згідно із затвердженим переліком рубрик і подає ці пропозиції на розгляд Редколегії.
8.3.2. Здійснює редагування (за потреби — спеціальне) матеріалів номера «Вісника», схвалених Редколегією.

{Підпункт 8.3.2 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

8.3.3. Збирає, одержує і готує до друку інформаційні матеріали та фотоілюстрації.
8.3.4. Вносить відповідні правки в електронні варіанти матеріалів, здійснює верстку, коректуру верстки і подає готовий до друку номер «Вісника» на візування голові Редколегії.
8.3.5. На підставі візи голови Редколегії виготовляє оригінал-макет і фотоформи (за потреби) номера та згідно з графіком передає їх видавцю, контролює дотримання вимог щодо якості виготовлення тиражу «Вісника», встановлених договором із видавцем.

{Підпункт 8.3.5 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

8.3.6. Забезпечує суддів, керівництво апарату Верховного Суду України та його самостійних структурних підрозділів примірниками «Вісника» згідно з відомістю, затвердженою керівником апарату Верховного Суду України.

{Підпункт 8.3.6 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

9. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення видання «Вісника»


9.1. Верховний Суд України забезпечує управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності обладнанням і матеріалами для підготовки «Вісника» до друку, зокрема для виготовлення оригінал-макетів.

{Підпункт 9.1 в редакції рішення зборів суддів Верховного Суду України від 27 квітня 2015 року № 7}

9.2. Тиражування, рекламування й розповсюдження «Вісника» здійснюється на підставі договору засновника з видавцем на засадах поєднання самоокупності й часткового фінансування друкарських видатків (у тому числі матеріалів) з державного бюджету.


10. Передрук матеріалів, опублікованих у «Віснику», здійснюється з письмового дозволу голови Редколегії «Вісника» і з обов’язковим посиланням на джерело.

    Show details for Передплата й замовленняПередплата й замовлення
Show details for До відома авторів!До відома авторів!
© Верховний Суд України, 2013