Верховний Суд України
vis.html

Загальнодержавне періодичне видання.
Виходить 12 разів на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України.

Індекс за Каталогом періодичних видань України — 40358

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 3-05/4 наукові статті, опубліковані у журналі,
на підставі висновку експертної ради з юридичних наук, окремо у кожному конкретному випадку
за поданням спеціалізованої вченої ради зараховуються як фахові в галузі юридичних наук.
_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua

Адреса редакції:
01043 Київ 43, вул. П.Орлика, 4a, кімн. 109.

Телефони:
  • відповідальний секретар (44) 253–1683
  • редактори (44) 253–9965
  • технічне забезпечення (44) 253–0687
_______________________
    Show details for Редакційна колегіяРедакційна колегія
    Show details for Положення про офіційний друкований орган Верховного Суду УПоложення про офіційний друкований орган Верховного Суду України
    Show details for Передплата й замовленняПередплата й замовлення
Hide details for До відома авторів!До відома авторів!

До розгляду у «Віснику Верховного Суду України» приймаються оригінали авторських статей/матеріалів обсягом не більше одного авторського аркуша (40 тис. знаків) українською мовою у друкованому та електронному вигляді (формат текстового файла RTF або DOC, розмір шрифта 14 pt, інтервал між рядками 1,5). Рукописні оригінали не приймаються.
Оригінал має бути обов’язково підписаний автором (усіма співавторами). До нього додаються фото авторів (розмір 10x15 см), віддруковані на фотопапері без тиснення або записані на електронному носії (формат файла JPG, розмір не менше 1Мб), а також короткі анкетні дані: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, адреса (із зазначенням поштового індексу та адміністративного району, в тому числі в місті), контактні телефони, факс, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер, письмовий дозвіл видавництву на обробку та зберігання персональних даних. Ілюстрації (фотографії) до тексту мають супроводжуватися відповідними підписами.
Згідно з постановою Президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/01 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких пропонується розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проб­леми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
До тексту статті долучається анотація (у середньому — 500 друкованих знаків) українською мовою, а також рішення кафедри ВНЗ чи відділу наукової установи про рекомендацію статті до опублікування.
Якщо статтю або окремі її фрагменти (цитати, епіграф тощо) перекладено українською мовою з російської, англійської або іншої іноземної мови, необхідно подати ксерокопію оригіналу.
Автори мають дотримуватися таких вимог до оформлення посилань на літературні джерела: зазначати прізвища авторів, укладачів, відповідальних редакторів та ін., видавництво, рік і місце видання, загальну кількість сторінок або номер сторінки, з якої взято цитату. Бібліографічний опис іноземних джерел потрібно подавати мовою оригіналу, долучаючи до статті ксерокопії титульних сторінок цих видань. Нумерація виносок має бути єдиною для всієї статті (а не для кожної сторінки окремо), наводити їх слід на відповідних сторінках, а не в кінці статті.
При посиланні на нормативно-правовий акт необхідно зазначати його повну назву, дату прийняття, номер (для відомчих — коли і ким затверджено), коли й за яким номером зареєстровано в Міністерстві юстиції України, а також офіційне джерело опублікування первісного тексту та змін і доповнень.
Автори не повинні передавати ці ж матеріали іншим виданням до вирішення питання про їх опублікування у «Віснику Верховного Суду України». Редакція може не поділяти думку авторів статей. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в опублікованих матеріалах, точність посилань на нормативні акти й інші джерела несуть автори.
Рукописи повертаються лише за умови, якщо буде визнано доцільним їх доопрацювання. Редакція має право редагувати, скорочувати надіслані матеріали та змінювати їхні назви з подальшим погодженням з автором.


© Верховний Суд України, 2013