Верховний Суд України
Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок його встановлення
Barabash O.L., Kalchenko S.V. Embracery as a way of hindering from free suffrage realization: substantive-legal aspects of crime and procedural order of its establishment

Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок його встановлення
Embracery as a way of hindering from free suffrage realization: substantive-legal aspects of crime and procedural order of its establishment

У статті досліджується проблематика законодавчого визначення заборони підкупу як способу матеріального заохочення суб’єктів виборчого процесу та окремі аспекти встановлення факту підкупу в судовому порядку. Автори пропонують своє бачення подальшого вдосконалення виборчого і кримінального законодавства, а також законодавства про відповідальність за адміністративні правопорушення.


The article studies problematics of legislative definition of prohibition of embracery as a way of material encouragement of parties to electoral process and also some aspects of judicially establishment of the fact of embracery. The authors offer their vision of ongoing improvement of election and criminal legislation as well as legislation on administrative responsibility.

© Верховний Суд України, 2013