Верховний Суд України
Право на вiльнi вибори в Українi
Humeniuk V.I. Right to free elections in Ukraine

Гуменюк В.І Право на вiльнi вибори в Українi

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Пропоновану статтю присвячено питанням додержання права громадян на вільне вираження думки народу у виборі законодавчої влади та проблемам захисту цього права судами України під час вирішення виборчих справ.

Humeniuk V.I. Right to free elections in Ukraine

Elections to bodies of state power and bodies of local self-government are free and are held on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot. The proposed article is dedicated to the matters of adhering to the citizens’ right to free expression of the opinion of people in the choice of legislature as well as to the problems of its protection by Ukrainian courts dealing with election cases.

© Верховний Суд України, 2013