Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
09/20/2011
Затверджено Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України  
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Пленуму
Верховного Суду України
від 16 вересня 2011 року № 5
Положення
про Науково-консультативну раду
при Верховному Суді України

Це Положення визначає правові засади організації та діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (далі – відповідно Рада, Суд).

1. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Суді, який утворюється Пленумом Суду. До повноважень Ради належать:

– надання наукових висновків щодо норм матеріального права, які неоднаково застосовані судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

– попередній розгляд проектів висновків Пленуму Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи і діяльності Суду;

– попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

– попередній розгляд інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

2. Рада утворюється строком на п’ять років із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права в кількості, яка забезпечуватиме виконання Радою покладених на неї завдань. Повноваження Ради припиняються в день затвердження Пленумом Суду нового складу Ради.

Членом Ради може бути обраний фахівець, який має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук.

Персональний склад Ради за поданням Голови Суду затверджується Пленумом Суду шляхом відкритого голосування і є додатком до цього Положення. Пропозиції щодо персонального складу Ради можуть надавати Голові Суду судді Суду, керівник апарату Суду та його заступник, керівники юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ за погодженням із кандидатом у члени Ради.

Повноваження члена Ради припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) складання повноважень за його особистою заявою;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) його смерті.

Повноваження члена Ради можуть бути також достроково припинені за рішенням Пленуму Суду в разі невиконання обов’язків члена Ради понад шість місяців.

3. Члени Ради відповідно до визначеної судової спеціалізації за дорученням суддів Суду надають у встановлені законом строки наукові висновки щодо норм матеріального права, які неоднаково застосовані судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах, а також на прохання голови Ради вивчають питання, що виникають у судовій практиці, і подають до Суду рекомендації щодо:

а) проектів законодавчих актів, що стосуються судової системи та діяльності Суду;

б) проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або щодо офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

в) інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

У разі необхідності голова Ради може скликати засідання Ради. Засідання Ради вважається повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Ради. До засідання членам Ради заздалегідь надсилаються порядок денний і матеріали з питань, що виносяться на обговорення.

4. Організацію і забезпечення роботи Ради здійснюють її голова, заступник голови і вчений секретар. Їх обирає на посаду з числа працівників апарату Суду, які мають науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук, та звільняє з посади Пленум Суду.

До повноважень голови Ради належать:

– організація направлення членам Ради доручень суддів Суду про надання висновків з питань неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції норм матеріального права в подібних правовідносинах, а також проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи і діяльності Суду, що надійшли на розгляд Пленуму Суду, проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України;

– визначення порядку денного засідання Ради;

– організація підготовки проектів рекомендацій та рішень Ради;

– головування на засіданнях Ради;

– внесення пропозицій керівнику апарату Суду щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Ради апаратом Суду;

– здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

5. У разі відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради, а в разі відсутності заступника голови Ради – вчений секретар Ради.

6. Вчений секретар Ради здійснює організаційно-методичне, документальне та інформаційне забезпечення роботи Ради та її членів.

До повноважень вченого секретаря Ради належать:

– підготовка матеріалів на засідання Ради;

– повідомлення членів Ради про дату, час, місце, порядок денний засідання Ради;

– підготовка проектів документів Ради з урахуванням рекомендацій, наданих членами Ради;

– у разі необхідності забезпечення членів Ради офіційними виданнями Суду, іншою юридичною літературою та матеріалами.

У разі тимчасової відсутності голови Ради та його заступника вчений секретар Ради виконує повноваження Голови Ради.

7. Члени Ради мають право:

– бути присутніми на засіданнях Суду та засіданнях Пленуму Суду;

– знайомитися з матеріалами судової практики Верховного Суду України і судовою статистикою.

У разі необхідності з числа членів Ради можуть утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань застосування законодавства в судовій практиці, надання висновків на законопроекти, які стосуються судової системи і діяльності Суду, тощо.

Члени Ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов’язків члени Ради можуть бути в установленому порядку заохочені наказом Голови Суду за поданням заступника Голови Суду.

8. За результатами розгляду науково-консультаційних питань Рада більшістю голосів присутніх на засіданні приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Ради – рішення. У разі відсутності на засіданні члена Ради він може у письмовому вигляді подати свою пропозицію щодо прийняття чи неприйняття рекомендації (рішення) Ради, яка підлягає врахуванню під час ухвалення цієї рекомендації (рішення).

9. Робота Ради висвітлюється в журналі «Вісник Верховного Суду України», на веб-сайті Суду та в інших засобах масової інформації.

10. Членам Ради видається посвідчення за підписом керівника апарату Суду. Для одержання посвідчення член Ради надає до управління кадрової роботи Суду копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук, заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками та 2 фотокартки розміром 3х4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Суду після закінчення терміну, на який його видано.

11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Судом, за кодом економічної класифікації видатків «інші видатки» на підставі затвердженого кошторису.