На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
  № 2 (150),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 Відбувся ХІ з’їзд суддів України
The 11th Congress of Judges of Ukraine took place

  ДО 90-РІЧЧЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
TO THE 90-TH ANNIVERSARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи
Інформація про міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася 15 лютого 2013 р.
Supreme Court of Ukraine and the Democratic Society: Background and Perspectives
Information on International and Practical Conference, which was held on 15 February 2013

 СУДОВА ПРАКТИКА
COURT PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Маючи несплачену недоїмку, пеню, фінансові санкції та сплачуючи при цьому поточні суми страхових внесків, страхувальник не вважається таким, що своєчасно виконав свої зобов’язання за поточний період, оскільки в силу імперативних вимог ч. 5 ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» органи Пенсійного фонду України зобов’язані направити цей платіж на погашення недоїмки, пені та фінансових санкцій

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 У разі коли відчуження майна мало місце два і більше разів після вчинення недійсного (нікчемного) правочину, це майно може бути витребувано від особи, яка не є стороною такого правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема від добросовісного набувача, з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦК України.
У такому випадку чинне законодавство не пов’язує можливість витребування майна у добросовісного набувача з обставинами щодо наявності у відчужувача за останнім із договорів права відчужувати це майно

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Відповідно до ч. 3 ст. 40014 КПК України 1960 р. перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи, інших судових рішень із метою погіршити становище засудженого на підставі, передбаченій п. 1 ст. 40012 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Позовна вимога про визнання недійсним акта про порушення Правил користування електричною енергію для населення не відповідає встановленому ст. 16 ЦК України способу захисту цивільних прав.
Складений працівниками електропостачальної організації акт про порушення цих Правил є лише фіксацією такого порушення, що було виявлено під час проведення перевірки їх дотримання.
Оскарження як дій лише факту складання такого акта, який не встановлює для споживача будь-яких обов’язків і є різновидом претензії, не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту прав.
Зазначений акт може бути визнаний як доказ (із наданням йому відповідної оцінки судом) під час вирішення іншого спору, зокрема щодо відшкодування матеріальних збитків у разі пошкодження приладу обліку електричної енергії

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF THE COURT PRACTICE


  
 Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.)
Court practice on dealing with civil cases on the consumers’ rights protection (2009—2012)

 

  
  Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником бюджетних коштів за 2012 р.
Information on implementation of the budget by the Supreme Court of Ukraine as a main manager of the State budget funds in 2012

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
THEORETICAL AND PRACTICAL COMMENTARY


  
  Шумило М.Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі
Shumylo M.Ye. Notion of the “evidence” in the Criminal Procedural Code of Ukraine: an attempt to critically reinterpret the ideology of regulatory model

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES