На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 8 (144),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 24 серпня — День Незалежності України
August 24 — Independence Day of Ukraine
 Незалежність судової системи — одне з головних завдань ради суддів
Independence of the judiciary is one of the main tasks of the Council of Judges

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF SUPREME COURT OF UKRAINE

 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених ч. 1 ст. 400 12 КПК України, за I півріччя 2012 р.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decisions on the ground stipulated by paragraph 1 of Article 400 12 of the Criminal Procedural Code of Ukraine in the first half year of 2012

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Оподаткування доходів, отриманих платником єдиного податку з порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування, повинно здійснюватися із застосуванням правил загальної системи оподаткування, врегульованих, зокрема, Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» з урахуванням загальних принципів оподаткування, закріплених Конституцією України та Законом України «Про систему оподаткування» (чинним на час виникнення спірних правовідносин), якими встановлювалися засади податкових відносин в Україні

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Підстав для розірвання генеральної угоди щодо фінансування довгострокової програми з розвитку діяльності позичальника та кредитних договорів немає, якщо заінтересована сторона не довела наявності одночасно чотирьох умов, визначених ч. 2 ст.652 ЦК України

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна за злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, визнано обґрунтованим, оскільки це діяння було вчинено з корисливих мотивів.
Для інкримінування особі, яка притягається до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 366 КК України, спричинення тяжких наслідків, необхідна наявність прямого, безпосереднього, а не опосередкованого, причинного зв’язку між її протиправними діями і цими наслідками.
Щоб поставити у провину особі спричинення тяжких наслідків, визначення яких дається у п. 4 примітки до ст. 364 КК України, у такий спосіб, як вчинення службового підроблення, необхідно встановити, чи такі наслідки були безпосередньо і причинно пов’язані саме з діями, зазначеними удиспозиції ч. 1 ст. 366 КК України

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 У разі невизнання кредитором права поручителя, передбаченого ч. 1 ст. 559 ЦК України, на припинення зобов’язання за договором поруки таке право підлягає захисту судом за позовом поручителя шляхом визнання його права на підставі п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України.
При цьому звернення особи до суду з позовом про визнання поруки такою, що припинена, на підставі ч. 1 ст. 559 цього Кодексу не є необхідним, проте такі вимоги можуть розглядатися судом, якщо відповідний спір виникне.
Внесення без згоди поручителя змін до кредитного договору про зміну зобов’язання, забезпеченого порукою, зокрема збільшення процентної ставки, що призвело до збільшення обсягу відповідальності як боржника, так і поручителя, є підставою для визнання поруки такою, що припинена

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE


  
 Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Judicial Practice of considering cases on ascertainment of legally significant facts

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Романюк Я.М., Бурлай О.Є. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування
Romaniuk Y.М., Burlai О.Y. Action for declaration of property rights, vindicatory and nugatory actions: some issues of practical application

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Лавровська І.Б. Значення податкової соціальної пільги при розмежуванні кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері захисту інтелектуальної власності
Lavrovska І.B. Significance of tax social privilege in the separation of criminal and administrative responsibility in the sphere of protecting intellectual property

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES