На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 7 (143),  Зміст:

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF SUPREME COURT OF UKRAINE

 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України за 2010—2011 рр.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph one of Article 355of the CivPCU in 2010–2011

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Віднесення до складу витрат на придбання векселів в окремому «ціннопаперовому» обліку вартості векселів, емітованих покупцями цінних паперів та інших товарів у платника податку–позивача, якими здійснено розрахунок за поставлені цінні папери та інші товари, ґрунтується на законі (підпункт 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») та позиції Державної податкової адміністрації України, викладеній, зокрема, в її листі від 19 березня 2008 р. № 2466/6/15-0216, а також у п. 2.3 Методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок суб’єктів господарювання, які використовують цінні папери у фінансово-господарській діяльності, та порядку документування виявлених порушень податкового законодавства, викладених у додатку до листа Державної податкової адміністрації України від 23 червня 2006 р. № 11927/7/23-1017.
Аналіз положень підпунктів 7.6.1, 7.6.3 та 7.6.4 п. 7.6. ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» дає підстави вважати, що формування витрат на придбання цінних паперів не пов’язується з фактом їх наступного продажу (моментом продажу)
 Згідно з положеннями статей 69, 265 МК України за умови обґрунтованої підозри, що під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України було допущено порушення законодавства України, митний орган має право продовжити здійснення митного контролю, за наслідками якого донарахувати обов’язкові платежі, якщо протиправні дії декларанта спричинили їх недобір

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності
 Право передбачити в договорі обов’язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи з дня передання товару продавцем, надано сторонам ч. 5 ст. 694 ЦК України, яка регулює правовідносини, пов’язані з продажем товару в кредит, та узгоджується із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, оскільки сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Згідно із ч. 1 ст. 54 КПК України суддя не може брати участі в розгляді кримінальної справи, зокрема, при наявності інших обставин, які викликають сумнів у його об’єктивності.
Висловлення суддею своєї позиції при вирішенні питання про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування Європейський суд з прав людини розцінив як порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобо
 Відповідно до частин 1, 3 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну силу у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Судові рішення змінено, оскільки суд призначив покарання особі, засудженій за злочин, передбачений ч. 3 ст. 215 КК України 1960 р., без урахування зазначених вимог кримінального закону, на що не звернула увагу апеляційна інстанція, перевіряючи цю справу в апеляційному порядку

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Звільнення працівника на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (ч. 2 ст. 40 цього Кодексу).
До звільнення позивачці було запропоновано обійняти одну з вакантних посад, що відповідали її спеціальності та кваліфікації. Від запропонованих посад відповідачка відмовилась. Обійняти інші вакантні посади їй не пропонувалось, оскільки, на переконання роботодавця, позивачка не відповідала їм за своєю спеціальністю, кваліфікацією та досвідом роботи. Поняття «кваліфікація» як таке, що включає не лише освітній рівень працівника та стаж його роботи, а й здатність виконувати особливі доручення, є оціночним та визначається у кожній конкретній справі залежно від установлених судом обставин
 Згідно із ст. 74 СК України якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення гл. 8 цього Кодексу.
Тобто при застосуванні ст. 74 СК України слід виходити з того, що ця норма поширюється на випадки, коли чоловік і жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі та між ними склалися усталені відносини, які притаманні подружжю.
Для визначення осіб як таких, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах, для вирішення майнового спору на підставі ст. 74 СК України суд повинен встановити факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу в період, упродовж якого було придбано спірне майно

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Мурукін проти України»
Рішення від 2 вересня 2010 р. Остаточне від 2 грудня 2010 р.
Case of Murukin v. Ukraine
Judgment of 2 September 2010
Final judgment of 2 December 2010

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
 Отраднова О.О. Строк виконання деліктного зобов’язання та можливі наслідки його порушення
Otradnova O.O. Term of performance of tort obligation and possible consequences of its violation

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
  Тютюгін В.І., Євдокімова О. В. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей особливої частини Кримінального кодексу
Tiutiuhin V.I., Yevdokimova O.V. Specifics of applying additional punishments in cumulative sanction of Article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES