На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 5 (141),  Зміст:

 

  
 Святий і вічний обов’язок живих — пам’ятати
Remembering is a sacred and eternal duty of anyone alive

 

  
 Забезпечення єдності судової практики — базовий принцип функціонування судової системи
Safeguarding uniformity of judicial practice — fundamental principle of judicial system functioning
Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення єдності судової практики — основне завдання вищих судових органів держави», що відбулася у Верховному Суді України 19 квітня 2012 р.
Information on research and practice conference on Safeguarding Uniformity of Judicial Practice — Key Task of the High Judicial Bodies of the State, which was held at the Supreme Court of Ukraine on 19 April 2012

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 9 квітня 2012 року № 5
On approval of the Rules of the Plenary Assemblyof the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 5 of 9 April 2012

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України за 2010—2011 рр.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph one of Article 11116 of the Commercial Procedural Code of Ukraine in 2010—2011

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Частиною 4 ст. 652 ЦК встановлено, що зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.
Настання світової фінансової кризи не є істотною зміною обставин, якими сторони договору керувалися при його укладенні, оскільки економічна криза має загальний характер і стосується обох договірних сторін, отже, не може бути підставою для зміни або розірвання договору в судовому порядку
 Зі змісту виданої позивачем довіреності чітко вбачається, що вона видана тільки для правовідносин із питань користування та розпорядження належними йому земельними ділянками і лише для цих відносин представник був наділений правом укладати певні правочини (договори).
Отже, вчинивши на підставі цієї довіреності третейське застереження (третейську угоду) в договорі купівлі-продажу належних позивачеві земельних ділянок, представник вийшов за межі наданих йому повноважень і порушив положення ч. 2 ст. 203 ЦК України, в якій зазначено, що особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
Крім того, згідно зі статтями 2, 5, 12 Закону України «Про третейські суди» сторони можуть укласти третейську угоду у вигляді третейського застереження та передати спір на розгляд третейському суду. Проте вчинення такого правочину не аналогічне повноваженню, яке надав позивач у своїй довіреності, оскільки укладення третейської угоди, а надалі участь у третейському розгляді передбачає домовленість сторін про визначення як спору, який розглядатиметься в цьому суді, так і конкретного чи постійно діючого третейського суду, місця розгляду справи, а також його регламенту

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Якщо митні органи, приймаючи вантажні митні декларації, віднесли товар до певного коду товарної номенклатури та пропустили товар на митну територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і зборів), то в подальшому вони не мали правових підстав для прийняття податкових повідомлень про донарахування податкових зобов’язань у зв’язку з виявленням помилки стосовно класифікації товару, зокрема, з посиланням на результати камеральної перевірки та на положення підпункту «в» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», дія якого не поширюється на митні органи

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 627 ЦК України господарське товариство вправі вчиняти будь-які неприбуткові правочини, якщо це прямо не суперечить його статутній діяльності

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього злочину, об’єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група
 Відповідно до вимог ст. 400 КПК України посилення покарання при новому розгляді справи судом першої інстанції допускається тільки за умови, що вирок було скасовано за м’якістю покарання або у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин за скаргою прокурора або потерпілого чи його представника, а також коли при новому розслідуванні справи буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжкий злочин, або коли збільшився обсяг обвинувачення

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення
Borodin M.M. Institution of appellate revision of decisions in civil cases: existing state, prospects for development and improvement
  Романюк Я.М., Бейцун І.В. Єдність судової практики: теоретичні засади та вдосконалення законодавчого забезпечення
Romaniuk Y.M., Beitsun I.V. Uniformity of judicial practice: theoretical principles and improving legislative providing

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES