На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 4 (140),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГРОШОВОМУ ЗОБОВ’ЯЗАННІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ»
RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE ON LIABILITY IN FINANCIAL OBLIGATION: CHALLENGING ISSUES OF LAW REGULATION AND LAW ENFORCEMENT

 

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine stated in decisions, which were passed under consideration of claims to review judicial decision on the ground stipulated by sub-paragraph 1, paragraph 1 of Article 40012

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до статей 30 і 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я, а страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв’язку із страховим випадком, і цей строк встановлюється МСЕК.
Таким чином, право на отримання потерпілим страхових виплат настає із дня встановлення йому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а не із дня встановлення професійного захворювання лікарською комісією Українського науково-дослідного інституту промислової медицини

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 На думку Верховного Суду України, приписи ч. 1 ст. 141 ЗК України слід розуміти таким чином, що припинення права користування земельною ділянкою з підстави припинення установи допускається лише у випадку, коли припинення останньої виключає правонаступництво

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до статей 11114, 11116 ГПК України Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно з підстав: неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах; встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом. Розбіжності в застосуванні касаційним судом норм процесуального права, якими регулюється питання підвідомчості справ, а не норм матеріального права, що встановлюють права та обов’язки сторін у правовідносинах щодо предмета договору, не дають підстав для перегляду постанови касаційного суду Верховним Судом України
 На момент проведення приватизації державного підприємства гуртожитки не належали до об’єктів державного житлового фонду, який підлягав приватизації громадянами України чи передачі у комунальну власність відповідних рад, і могли бути включені до вартості майна підприємств, які підлягали приватизації, оскільки законодавчої заборони на це не існувало

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Постанову суду про відмову у прийнятті апеляції з мотивів пропуску строку на апеляційне оскарження скасовано, оскільки суд прийняв відповідне рішення з порушенням вимог ст. 89 КПК України
 Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі. Крім того, за змістом ч. 5 ст. 74 КК України особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 цього Кодексу

 

  
  Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2011 р.
Information stated in property, income, expenses and financial liabilities declarations of the judges of the Supreme Court of Ukraine and members of their families in 2011