На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 3 (139),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 «Відповідальність у грошовому зобов’язанні: актуальні проблеми праворегулювання та правозастосування»
Liability in financial obligation: urgent problems of legal regulation and legal enforcement

 
 Забезпечення єдності судової практики в Україні є надзвичайно важливим як для судової системи, так і для всього суспільства
Ensuring uniformity of judicial practice in Ukraine is of key importance either to judicial system or society as a whole
Матеріали круглого столу «Єдність системи судів загальної юрисдикції: теорія і практика», що відбувся у Верховному Суді України 13 березня 2012 р.
Materials of the round table on Uniformity of the System of the Courts of General Jurisdiction: Theory and Practice, which was held at the Supreme Court of Ukraine on 13 March 2012

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Рішенням Європейського суду з прав людини було встановлено порушення національними судами ст. 1 зазначеного протоколу: суди за вимогою інших співвласників позбавили особу права власності на належну їй частку квартири з порушенням правил щодо попереднього внесення суми відшкодування вартості такої частки на депозит суду, не врахувавши, що встановлена ст. 365 ЦК України вимога про попереднє внесення на депозитний рахунок суду вартості частки в спільному майні в разі припинення права власності за вимогою інших співвласників є однією з основних умов ухвалення рішення про позбавлення особи майна без її згоди
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» не регулює правові відносини щодо відшкодування моральної шкоди членам сім’ї працівника, завданої його смертю в результаті нещасного випадку на виробництві. Такі відносини регулюються нормами статей 1167, 1168 ЦК України.
Установивши, що смерть особи настала внаслідок отриманого на виробництві професійного захворювання, суди не застосували закон, який підлягав застосуванню

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Оскільки строк погашення податкового векселя визначається Законом України «Про податок на додану вартість», а не Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (чинними на час виникнення спірних правовідносин), то штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 останнього із зазначених законів, не підлягають застосуванню за порушення строків сплати сум податку на додану вартість, визначених у податкових векселях
 Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вони вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Особа, яка оцінювала майно, — оцінювач суб’єкта господарювання оціночної діяльності, що отримав сертифікат оцінювача, має свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та кваліфікаційні свідоцтва, видані Фондом державного майна України. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача згідно з частинами 1 та 4 ст. 15 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача для самостійного проведення оцінки майна та дозволяє здійснювати оцінку.
Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська експертна група» на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача уповноважений провести незалежну оцінку майна, скласти і підписати звіт з незалежної оцінки майна

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до вимог ст. 375 КПК України після скасування вироку апеляційним судом і при новому розгляді справи судом першої інстанції посилення покарання допускається тільки за умови, якщо вирок було скасовано за апеляцією прокурора або потерпілого чи його представника у зв’язку з необхідністю застосування більш суворого покарання, а також коли при додатковому розслідуванні справи буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжкий злочин, або коли збільшився обсяг обвинувачення

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
CHALLENGES OF JUDICIAL AND LEGAL REFORM


  
  Москвич Л.М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду
Moskvych L.M. Development of judicial procedure as a component of increasing efficiency of court functioning

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов’язань та місце новації серед цих підстав
Senin Y.L. Grounds for termination of obligations and position of innovation among them
  Горяйнов А.М. Примус і цивільно-правова відповідальність
Horiaynov A.M. Coercion and civil liability

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики
Vozniuk A.A. Criminal liability for organization or keeping places for illicit using, producing or manufacturing narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues: problem issues of theory and practice
  Таран О.В. Взаємодія органів розслідування з комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві
Taran O.V. Coordination of investigative bodies with Industrial Accident Commission

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES