На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 2 (138),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 5 ст. 319 ЦК України власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
Згідно із частинами 1, 2 ст. 13 цього Кодексу цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. У ч. 2 ст. 14 ЦК України зазначено, що особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язком для неї
 Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У рішенні Європейського суду з прав людини встановлено порушення національними судами п. 1 ст. 6 та ст. 8 зазначеної Конвенції: договір найму житлового будинку відповідачів визнано недійсним як такий, що укладений не на законних підставах, хоча 1992 р. він був офіційно зареєстрований компетентними органами. Таке рішення суд ухвалив після того, як встановив, що власниця квартири, яка ніколи не була офіційно визнана недієздатною, «не могла розуміти значення своїх дій та керувати ними» саме тоді, коли давала дозвіл на проживання заявникам

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Передбачені ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» фінансові санкції є адміністративно-господарськими і їх застосування регулюється нормами гл. 27 ГК України. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій встановлені ст. 250 ГК Укаїни, згідно з якою такі санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.
Таким чином, застосування до ТОВ адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу за порушення правил здійснення господарської діяльності пізніше як через один рік з дня такого порушення є неправомірним
 Зважаючи на особливості фінансування страхування від нещасного випадку, виключно цільове використання цих коштів та враховуючи те, що адресна допомога як окремий вид соціальної допомоги не входить до складу розміру пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України не може нести витрати на виплату державної адресної допомоги

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Суди нижчих інстанцій, встановивши, що правовідносини між позивачем та відповідачем (газопостачальним підприємством) ґрунтуються на окремому договорі, який стосується відносин останнього з населенням, дійшли неправомірного висновку про те, що оплата вартості поставленого відповідачу за цією угодою газу підлягає перерахунку на підставі п. 10 Правил надання населенню послуг з газопостачання
 За змістом статей 235, 236 ГК України, а також згідно з Правилами користування електричною енергією та укладеним між сторонами договором на поставку електричної енергії рішення постачальника електричної енергії про донарахування споживачу вартості недоврахованої спожитої електроенергії є оперативно-господарською санкцією, що підлягає оскарженню в судовому порядку відповідно до вимог ч. 2 ст. 237 цього Кодексу

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до ч. 2 ст. 327 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише за умови, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена. Згідно з ч. 1 ст. 334 цього Кодексу в мотивувальній частині вироку суд повинен зазначити докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо кожного підсудного із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази.
Європейський суд з прав людини зробив висновок про порушення судами першої та касаційної інстанцій при розгляді кримінальної справи щодо підсудного п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки суд першої інстанції під час постановлення обвинувального вироку допустив порушення зазначених положень закону, на що не звернула уваги касаційна інстанція, перевіряючи матеріали справи у касаційному порядку

 

  
 Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету
Information on implementation of the budget by the Supreme Court of Ukraine as a main manager of the State budget funds

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Лужанський А.В. Безсторонній суд як об’єкт доступу в контексті міжнародних зобов’язань України
Luzhanskyi A.V. Unbiased court as an entity of access in the context of international obligations of Ukraine

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Маляренко А.В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення
Maliarenko A.V. On the judicial oath and liability for its breach
  Шевченко А.В. M Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування
Shevchenko A.V. Institute of disciplinary inspectors: prerequisites for setting and main principles of functioning

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
  Самсін І.Л. Зобов’язання: родове чи галузеве поняття (податково-правовий аспект)?
Samsin I.L. Is commitment a generic or sectoral notion (tax and legal aspect)?
 Тютюгін В.І., Капліна О.В., Тітко І.А. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
Tiutiuhin V.I., Kaplina O.V., Titko I.A. Delivery of a knowingly unfair sentence, judgment, ruling or order by a judge: some aspects of applying Article 375 of the Criminal Code of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES