На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 12 (148),  Зміст:

  ІЗ ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
THE DAY OF COURT OFFICIALS


  
 

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 355 of the CivPC of Ukraine in the first half of 2012

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Аналіз положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дає підстави вважати, що на банки покладено обов’язок перевіряти повноту сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування при прийнятті ними платіжних доручень на видачу заробітної плати. Інакше банк самостійно відшкодовує недоплачену суму.
При визначенні строків давності застосування адміністративно-господарських санкцій до спірних відносин треба виходити зі спеціального правила, встановленого ч. 15 ст. 106 зазначеного Закону, за яким строк давності щодо стягнення недоїмки, пені та штрафів не застосовується
 На думку Верховного Суду України, зважаючи на особливості фінансування страхування від нещасного випадку, виключно цільове використання цих коштів та враховуючи те, що адресна допомога як окремий вид соціальної допомоги не входить до складу розміру пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Звенигородці Черкаської області не може нести витрати з виплати державної адресної допомоги

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Обов’язок гаранта сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії настає у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією, та направлення кредитором гаранту письмової вимоги разом із зазначеними в гарантії документами. За відсутності однієї із вказаних умов відповідальність гаранта не настає

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Відповідно до п. 4 примітки до ст. 368 КК України вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або не вчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Коли службова особа вимагає дати їй хабар, а особа, яка його дає і при цьому усвідомлює, що тим самим незаконно уникає настання для себе негативних наслідків, які б настали за відмови дати його, то такі дії за своїми ознаками не утворюють вимагання хабара

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Суб’єктивне право на земельну ділянку виникає та реалізується на підставах і в порядку, визначених Конституцією України, ЗК України та іншими законами України, що регулюють земельні відносини.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Оскільки садівницьке товариство здійснює свою діяльність на земельній ділянці, вилученій відповідно до вимог ЗК Української РСР 1970 р. за рішенням виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів з користування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів і наданій підприємствам та організаціям для розміщення колективних садів, відповідно воно набуло право користування цією земельною ділянкою, і з огляду на положення ст. 3 ЦПК України у нього виникло право на захист порушених прав та інтересів щодо зазнеченої земельної ділянки

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTARY


  
  Ярема А.Г., Лужанський А.В. Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України
Yarema A.H., Luzhankyi A.V. Different application by the courts of the law as the ground to lodge a request to the Supreme Court of Ukraine

  ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання
Svitlychna H.O. Representation in civil proceedings: current state and perspectives of improvement of legal regulation

  СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У «ВІСНИКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ» У 2012 РОЦІ
SYSTEMATIC INDEX OF MATERIALS, PUBLISHED IN THE “VISNYK... " IN 2012