На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 11 (147),  Зміст:

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за використання гральних автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції, можливе лише з моменту включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій комп’ютерно-касової системи «Фіскал», тобто з 1 липня 2008 р., оскільки до цієї дати у перших не було об’єктивної можливості дотримати вимог ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
 Застосування до відповідача штрафних (фінансових) санкцій за несплату страхових внесків, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» із виплат, які відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» визнані кредиторською заборгованістю Державного бюджету України, є правомірним. Оскільки Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», як і жоден нормативно-правовий акт до червня 2006 р., не містить положень, які б звільняли страхувальника від обов’язку нарахування та сплати страхових внесків з таких виплат чи відповідальності за неповноту їх сплати. Тому підстав стверджувати про відсутність правопорушення у сфері господарювання, яке полягає в несплаті страхових внесків, немає.
Посилання касаційного суду на порушення, закріпленого в п. 8 ч. 3 ст. 2 КАС принципу пропорційності при стягненні з відповідача штрафних (фінансових) санкцій у зазначеному розмірі, є безпідставним, оскільки відповідальність за неповноту та несвоєчасність сплати страхових внесків, зокрема розмір штрафу та пені, встановлено Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 З огляду на положення ст. 22 ЦК України та ст. 224 ГК України для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв’язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Відповідно до положень частин 1 і 3 ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або в місці чи в якої-небудь особи.
Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи
 Перегляд Верховним Судом України судових рішень як процесуальна дія можливий тільки на підставах і у порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України, за умов, зазначених у відповідній нормі процесуального закону, установлених для такого перегляду. Відсутність правових підстав чи умов здійснення конкретних процесуальних повноважень тягне неможливість розгляду відповідної заяви по суті

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ст. 169 ЦК Української РСР грошові зобов’язання повинні бути виражені і підлягають оплаті в національній валюті. Вираження і оплата грошових зобов’язань в іноземній валюті допускається лише у випадках і в порядку, встановлених законом. У Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», яким встановлено режим здійснення валютних операцій на території України, також не йдеться про дозвіл здійснювати оплату платежів в іноземній валюті у розрахунках між резидентами.
Згідно з умовами спірних договорів купівлі-продажу квартир купівельна ціна, тобто грошові зобов’язання покупців за цими договорами, виражена в національній валюті України — гривні. Визначення при цьому в договорах грошового еквівалента цих зобов’язань покупців в умовних одиницях законом не заборонено
 Умови договору поруки про його дію до повного припинення всіх зобов’язань боржника не свідчать про те, що в договорі встановлено строк припинення поруки в розумінні ст. 251, ч. 4 ст. 559 ЦК України. Тому в такому разі підлягають застосуванню положення норми ч. 4 ст. 559 цього Кодексу про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Оскільки банк відповідно до умов кредитного договору змінив строк виконання основного зобов’язання, то згідно з ч. 4 ст. 559 ЦК України вимоги до поручителів могли бути заявлені у межах шести місяців від дня настання цього строку

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF COURT PRACTICE


   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Судова практика призначення покарань за хабарництво (ст. 368 Кримінального кодексу України)
Court practice of imposing punishment for bribery (Article 368 of the Criminal Code of Ukraine)

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
CHALLENGES OF JUDICIAL AND LEGAL REFORM


  
  Кривенко В.В., Константий О.В. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль і функції Верховного Суду України
Kryvenko V.V., Konstantyi O.V. Application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and enforcement of judgments of the European Court of Human Rights when dealing with domestic cases of administrative jurisdiction: role and functions of the Supreme Court of Ukraine

  ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
CHALLENGES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION


  
  Лузан Т.Л., Сеник С.В. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві
Luzan T.L., Senyk S.V. Exercise of the right to appeal against judicial decisions in commercial proceedings

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Алексашина Ю.Б. Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві
Aleksashyna Yu.B. Notion of the civil contract in existing civil law

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES