На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 8 (132),  Зміст:

 

  
 Вітання Голови Верховного Суду України з Днем Незалежності України
Congratulation of the President of the Supreme Court of Ukraine on the Independence Day of Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 12 ГПК України справи про банкрутство підвідомчі господарським судам.
Питання організаційних і правових засад створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність». За змістом норм ст. 88 цього Закону процедура ліквідації банку у зв’язку з його неплатоспроможністю починається з дня відкликання Національним банком України ліцензії і повинна бути завершена не пізніше трьох років з цього дня.
З дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора строк виконання всіх грошових зобов’язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав (п. 3 ч. 1 ст. 91 зазначеного Закону).
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, — не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Поняття «оподатковувана поставка», наведене в підпункті «ґ» п. 9.8 ст. 9 Закону України «Про податок на додану вартість», охоплює як операції з продажу товарів (послуг), так і операції з їх придбання

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Наслідки прострочення боржником грошового зобов’язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3 % річних, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України, — це не санкції, а спосіб захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора внаслідок знецінення грошових коштів у зв’язку з інфляційними процесами та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та від сплати ним неустойки (пені) за порушення виконання зобов’язання

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Норми Особливої частини КК України мають базуватися на нормах Загальної частини цього Кодексу. Про це законодавець спеціально зазначив у ст. 65 КК України, якою встановлено загальні засади призначення покарання. Згідно з ч. 1 цієї статті суд призначає покарання не тільки в межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, і, враховуючи ступінь його тяжкості, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, але й відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу.
З огляду на ці положення закону суд при призначенні покарання повинен враховувати не тільки межі караності діяння, встановлені у відповідній санкції статті Особливої частини КК України, а й ті норми Загальної частини цього Кодексу, в яких регламентуються цілі, система покарань, підстави, порядок та особливості застосування окремих його видів, а також регулюються інші питання, пов’язані з призначенням покарання, здатні вплинути на вибір (обрання) судом певних його виду і міри, в тому числі й тих положень, що передбачені ч. 2 ст. 59 КК України.
На підставі ч. 2 ст. 59 КК України, в якій передбачено, що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, це додаткове покарання за некорисливий злочин не застосовується навіть тоді, коли санкцією статті (частини статті) Особливої частини КК України воно передбачене як обов’язкове
 Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України у зв’язку з примиренням винного з потерпілим визнано необґрунтованим, оскільки засуджений вчинив два злочини невеликої тяжкості, що утворюють сукупність, через що не можна застосовувати положення ст. 46 КК України

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF JUDICIAL PRACTICE


  
 Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування
Judicial practice of civil proceedings arising from insurance contracts

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Олексій Михайлович Захаркін проти України»
Рішення від 24 червня 2010 р.
Case of Oleksiy Mykhailovych Zakharkin v. Ukraine
Judgment of 24 June 2010

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
  Романюк Я.М. Цивільно-правові договори, у яких зобов’язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов’язані з їх виконанням
Romaniuk Y.М. Civil-law agreements in which obligations are denominated in a foreign currency and problems related to their implementation
  Легенченко М.О. Особливості створення нової речі у процесі здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна
Lehenchenko M.О. Peculiarities of creating a new thing while making inalienable improvements to the rented property

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Таран О.В. Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці
Taran О.V. Ascertaining a person that violates labour law requirements

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES