На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 4 (128),  Зміст:

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Згідно зі ст. 17 ЦПК України сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 207 цього Кодексу суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді.
Договір сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (ст. 17 ЦПК України) не є відмовою від права на звернення до суду за захистом.
Водночас пред’явлення позову до суду за наявності такого договору не дає підстав для повернення заяви чи відмови у відкритті провадження у справі (статті 121, 122 ЦПК України), за винятком передбаченого п. 6 ч. 1 ст. 207 цього Кодексу обов’язку суду залишити заяву без розгляду, якщо від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у справі заперечення проти вирішення спору в суді
  Для припинення права співвласника на частку у майні, що належить йому на праві спільної часткової власності, достатньо однієї з чотирьох передбачених у ч. 1 ст. 365 ЦК України підстав.
Водночас при визначенні судом розміру грошової компенсації, яка підлягає стягненню з однієї сторони на користь іншої, необхідно враховувати роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, викладені в абз. 3 п. 6 постанови «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок», відповідно до яких розмір такої грошової компенсації визначається за угодою сторін, а за відсутності такої угоди — судом за дійсною вартістю будинку (квартири) на час розгляду справи
 Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Оскільки індекс інфляції (індекс споживчих цін) — це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, то зазначена норма ЦК України щодо сплати заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції поширюється лише на випадки прострочення виконання грошового зобов’язання, яке визначене договором.
Ухвалюючи рішення про стягнення індексу інфляції, суд на порушення вимог ст. 213 ЦПК України не визначився з характером спірних правовідносин та правовою нормою, що підлягає застосуванню, не обґрунтував, чому до правовідносин, які є деліктними, необхідно застосовувати відповідальність за порушення грошового зобов’язання

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

  Митні органи мають виключну компетенцію в питаннях перевірки та контролю правильності обчислення декларантом митної вартості. Однак дискреційні функції митних органів мають законодавчі обмеження у випадках незгоди із задекларованою митною вартістю. До таких, зокрема, належать процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості й обов’язок послідовного вибору методів визначення митної вартості товарів.
Враховуючи викладене, а також те, що митний орган, усупереч наведеним вимогам, не застосував послідовно інші методи визначення митної вартості, висновок суду касаційної інстанції щодо правомірності оспорюваного рішення про визначення митної вартості товару за резервним методом та виданої на підставі нього картки відмови у прийнятті митної декларації є помилковим і таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, які регулюють зазначені правовідносини

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Господарський суд, дійшовши висновку про недостатність доказів, вправі витребувати оригінал або належним чином засвідчену копію чи належним чином засвідчену його частину, яка має значення для вирішення спору. У разі протилежного висновку господарський суд вправі розглянути спір за наявними у матеріалах справи доказами

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 За змістом ст. 382 КПК України, перевіряючи законність постанови суду, винесеної у порядку, передбаченому ст. 2368 цього Кодексу, апеляційний суд не повинен вирішувати тих питань, які належать до компетенції місцевого суду
 Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування», визначаючи відповідно до частин 3—5 ст. 94 КК України тип психіатричного закладу, до якого слід госпіталізувати неосудного, необхідно виходити як з його психічного стану, так і з характеру вчиненого ним суспільно небезпечного діяння
 Вирок змінено, оскільки суд, розглядаючи справу про злочин, передбачений ст. 189 КК України, правильно встановивши фактичні обставини справи, дав їм неправильну юридичну оцінку

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Луспеник Д.Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики
Luspenyk D.D. Contract of debt: some issues of theory and judicial practice
  Москвич Л.М. Напрями оптимізації судоустрою України
Moskvych L.M. Directions for optimization of judiciary of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Лужанський А.В. Доступ до конституційного правосуддя в Україні: суб’єктно-юрисдикційний аспект
Luzhanskyi A.V. Access to constitutional justice in Ukraine: subjective and constitutional aspect
  Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини
Vozniuk A.A. Issues of criminal and legal regulation of surrender and transfer of the persons who have committed crimes
  Таран О.В. Експертизи у справах про злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці
Taran O.V. Expertise in cases on crimes related to violation of the requirements of the laws on protection of labour

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATION TIES