На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 3 (127),  Зміст:

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до змісту ч. 3 ст. 215 ЦК України та роз’яснень, які надав Пленум Верховного Суду України в п. 10 постанови від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», вимога про повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції може бути пред’явлена тільки стороні недійсного правочину.
Норма ч. 1 ст. 216 зазначеного Кодексу не може застосовуватись як підстава позову про повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників майна про визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього майна, які були вчинені після недійсного правочину. У цьому разі майно може бути витребувано від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема від добросовісного набувача, — з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦК України.
Суд на зазначені положення закону та обставини справи уваги не звернув і, встановивши, що позивачка не була учасником оспорюваного нею договору купівлі-продажу, помилково задовольнив її позов про визнання договорів недійсними
 Помилка, допущена стороною правовідносин у спорі щодо визнання недійсною третейської угоди внаслідок власного недбальства, незнання закону чи неправильного його тлумачення, не є підставою для визнання правочину недійсним (п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»)
 Згідно з вимогами ст. 60 ЗК України вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги уздовж урізу води (у меженний період) шириною для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 га — 25 м. При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
За правилами ст. 61 ЗК України, ст. 89 Водного кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.
У ст. 83 ЗК України передбачено, що землі водного фонду, до яких належать і прибережні захисні смуги, не можуть передаватися у приватну власність

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Державний орган з контролю за цінами відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» має право ухвалювати рішення про вилучення сум економічних та фінансових (штрафних) санкцій, але це рішення не може бути примусово виконане без звернення контролюючого органу з позовом до суду про примусове стягнення суми економічних санкцій
 Аналіз положень ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України дає підстави вважати, що з моменту набуття права власності на жилий будинок (будівлю або споруду) у набувача виникає право (власності чи користування) на земельну ділянку, на якій знаходиться цей об’єкт, а з ним — і обов’язок сплачувати земельний податок чи орендну плату

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк
 Суди нижчих інстанцій, встановивши приналежність спірного об’єкта державної власності до майна правоохоронних органів, що має загальнодержавне значення і не підлягає приватизації, на порушення вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» дійшли неправомірного висновку про можливість передачі такого майна в оренду

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до положень ст. 323 КПК України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим лише на тих доказах, які були розглянуті у судовому засіданні. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування вироку
 Згідно з вимогами ст. 377 КПК України в ухвалі апеляційного суду мають бути наведені докладні мотиви постановленого рішення, усі доводи апеляції мають бути проаналізовані та жоден з них не повинен залишатися без відповіді. У разі залишення апеляції без задоволення в ухвалі мають бути зазначені підстави, через які апеляцію визнано необґрунтованою.
Порушення апеляційним судом зазначених вимог закону потягло скасування ухвали апеляційного суду і направлення справи на новий апеляційний розгляд
 Відповідно до вимог ст. 323 КПК України суд обґрунтовує вирок лише тими доказами, які були розглянуті в судовому засіданні та зібрані з додержанням вимог цього Кодексу

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Пошва Б.М. Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні
Poshva B.M. Right to freedom and personal immunity: case law of the European Court of Human Rights and issues of improvement of criminal proceedings in Ukraine

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
CHALLENGES OF LEGISLATION IMPROVEMENT


  
  Мойсик В.Р. Щодо визначення грошового виміру кримінального покарання й адміністративного стягнення
Moisyk V.R. On determination of the monetary dimension of criminal sanction and administrative discipline
  Сидор В.Д. Проблеми, пов’язані з реалізацією прав за земельним законодавством України
Sydor V.D. Problems of realization of the rights in accordance with the land laws of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Мирошниченко Ю.М. Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства
Myroshnychenko Y.M. Enhancement of procedural status of complainant as a promising line of criminal proceedings development

  КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
BOOKSHELF


  
  Луспеник Д.Д. Ґрунтовне науково-практичне дослідження питань, пов’язаних із розкриттям банківської таємниці — одного з основних елементів банківської системи
Рецензія на книгу В.П. Паліюка «Особливості розкриття банківської таємниці судами»
Luspenyk D.D. Profound theoretical and practical research of issues related to disclosure of the bank secrecy
“Peculiarities of the bank secrecy disclosure” by V.P. Paliyuk — book review

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES