На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 2 (126),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Таким чином, як підставу для розірвання договору на вимогу однієї сторони закон передбачає не тільки факт порушення умов договору другою стороною, а й обов’язково наявність шкоди, завданої цим порушенням другою стороною.
Суд мав з’ясувати, чи було завдано порушенням банком і позичальником умов договорів поруки шкоди іншим учасникам цих договорів
 Згідно зі ст. 185 СК України той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Таким чином, участь у додаткових витратах на дитину є не правом, а обов’язком батька (матері) незалежно від сплати ним (нею) аліментів, і закон не передбачає можливості повного звільнення особи від участі в таких витратах, а обставини, що мають істотне значення, враховуються лише при визначенні судом розміру участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі виникнення спор
 Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оренду землі» істотними умовами договору оренди землі є: об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об’єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.
Договір оренди земельної ділянки, який не містить необхідної інформації про об’єкт оренди як одну з істотних умов договору оренди землі, не є укладеним. Неукладений договір не породжує для сторін прав та обов’язків, на досягнення яких було спрямоване їх волевиявлення під час документального оформлення договору.
У разі передчасної передачі майна на виконання юридично ще не укладеного договору право на це майно у набувача не виникає і власник може витребувати його в порядку, встановленому гл. 83 ЦК України

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Суд касаційної інстанції, оцінюючи обставини, що перешкоджають здійсненню процесуального права на касаційне оскарження, на які заявник посилається як на поважні, має виходити з оцінки та аналізу всіх наведених у клопотанні доводів і з того, чи мав заявник за таких обставин можливість своєчасно реалізувати право на касаційне оскарження.
Не давши оцінки тій обставині, що в судовому засіданні суд апеляційної інстанції оголосив вступну та резолютивну частини рішення, а з повним текстом ухвали сторона мала змогу ознайомитися тільки після її одержання, касаційний суд помилково визнав, що пропущений строк на касаційне оскарження поновити неможливо
  Відповідно до ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у двох примірниках. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту (підпункти 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2).
Таким чином, докази, на які послалися суди на обґрунтування своїх рішень, є обов’язковими, але не вичерпними, оскільки предмет доказування у справі, що розглядається, становлять обставини, що підтверджують або спростовують реальність здійснення самої господарської операції (поставки товару), а отже, і обґрунтованість визначення податкового кредиту позивача
 Оспорювані дії державний реєстратор провів у період, коли набрало законної сили рішення суду про заборону проведення реєстраційних дій, не залишивши подані документи без розгляду

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 За ч. 1 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
У п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що питання регулювання земельних відносин вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.
Залишаючи без змін постанову апеляційного суду про скасування рішення суду першої інстанції та задоволення позову про визнання права на оренду земельної ділянки комунальної власності за договором оренди після закінчення його строку без наявності рішення органу місцевого самоврядування про поновлення такого договору оренди, касаційний суд допустив різне застосування одного й того ж положення закону в аналогічних справах
 Заходи щодо забезпечення позову мають застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв’язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Відповідно до вимог ст. 377 КПК України в ухвалі апеляційного суду мають бути зазначені докладні мотиви постановленого рішення, усі доводи апеляції мають бути проаналізовані та жоден із них не повинен залишатися без відповіді. У разі залишення апеляції без задоволення в ухвалі мають бути вказані підстави, через які апеляцію визнано необґрунтованою.
Порушення апеляційним судом зазначених вимог закону потягло скасування ухвали
 За змістом статей 257, 362 КПК України та відповідно до роз’яснень, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 1 «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку», виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів, апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено під час апеляційного розгляду справи
 Відповідно до вимог статей 10, 11 Конвенції про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. у разі виконання вироку держава виконання вироку дотримується характеру й тривалості покарання, призначеного державою винесення вироку, а у випадку заміни вироку застосовуються процедури, передбачені законодавством держави виконання вироку, і компетентний орган повинен врахувати зроблені щодо фактів висновки, які ясно викладені або припускаються у рішенні, ухваленому державою винесення вироку
 Згідно зі ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконним виробництвом наркотичних засобів є відповідні дії, пов’язані з серійним одержанням наркотичних засобів з хімічних речовин та (або) рослин.
Дії особи, яка власноруч виготовила наркотичний засіб, не можуть бути розцінені як його виробництво відповідно до ч. 1 ст. 309 КК України
 Відповідно до вимог ч. 4 ст. 71 КК України остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
PROBLEMS OF JUDICAL-LEGAL REFORM


  
 Москвич Л.М. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
Moskvych L.M. Public confidence in the court as indicator of judicial efficiency

 НА ДОПОМОГУ СУДДI
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Марчак В.Я., Ревенок О.А. Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною
Marchak V.Y., Revenok O.A. Expert’s conclusion as evidence in the court when a person is recognized partially insane

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Дякович М.М., Сеник С.В. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»
Diakovych M.M., Senyk S.V. Legal regulation of «actual matrimonial relations»
 Звіт Верховного Суду України про використання коштів Державного бюджету України за 2010 р. (загальний фонд)
Report of the Supreme Court of Ukraine on application of funds of the State Budget of Ukraine in 2010

  ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
FROM FOREIGN EXPERIENCE


  
  Каменков В.С. Порядок в заседании хозяйственного суда
Kamenkov V.S. Procedure for commercial court session

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES