На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 12 (136),  Зміст:

  ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
THE COURT WORKERS’ DAY

 Виступ Президента України В. Януковича на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників суду
Speech of the President of Ukraine Viktor Yanukovych at the solemn meeting on the occasion of the Court Employee’s Day

 
 Моніторинг незалежності суддів в Україні
Monitoring of judicial independence in Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України та ст. 5 ЦК України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ним чинності, і не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують цивільну відповідальність особи.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», який набрав чинності 9 січня 2009 р., не скасовує і не пом’якшує цивільної відповідальності особи, а отже, не має зворотної дії в часі
 Відповідно до ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Згідно із ч. 3 ст. 640 цього Кодексу договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації.
Відповідно до ст. 220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.
Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
Правила ст. 220 ЦК України не поширюються на правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, оскільки за змістом ст. 640 цього Кодексу договір, який підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації, є укладеним з моменту його державної реєстрації

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Враховуючи особливості фінансування страхування від нещасного випадку, виключно цільове використання цих коштів, а також те, що адресна допомога як окремий вид соціальної допомоги не входить до складу розміру пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України не може нести витрати на виплату державної адресної допомоги

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпокодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання
 Право учасників господарських відносин встановлювати інші, ніж передбачено ЦК України, види забезпечення виконання зобов’язань визначено ч. 2 ст. 546 зазначеного Кодексу, що узгоджується зі свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Верховний Суд України, переглядаючи судові рішення у кримінальній справі щодо Д. за заявою захисника, відмовив у задоволенні заяви, оскільки немає неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь
 Відмова суду першої інстанції у задоволенні клопотання підсудного про виклик у судове засідання свідка з метою з’ясування обставин справи визнана Європейським судом з прав людини порушенням вимог статей 5 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому з цих підстав судові рішення скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
CHALLENGES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

  Городовенко В.В. Актуальні проблеми забезпечення відкритості судової влади
Horodovenko V.V. Actual problems of ensuring judicial power openness
  Кирилюк Р.І. Види забезпечувальної діяльності Державної судової адміністрації України
Kyryliuk R.I. Types of provisional activity of the State Judicial Administration

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE

  Селіванов А.О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в умовах застосування адміністративної юрисдикції суду
Selivanov A.O. Constitutional and legal characteristics of public power in the circumstances where administrative jurisdiction of the court is used
  Романюк Я.М. Особливості визнання недійсними договорів, укладених на прилюдних торгах
Romaniuk Y.M. Peculiarities of invalidation of agreements concluded at the open auction
 Cистематичний покажчик матеріалів, опублікованих у «Віснику Верховного Суду України» у 2011 році
Systematic Index of Materials, published in the Visnyk of the Supreme Court of Ukraine in 2011