На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 7 (119),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 Руйнівна сила цього законопроекту надовго відкине Україну назад у своєму демократичному розвитку
(Із виступу Голови Верховного Суду України В. Онопенка на засіданні Верховної Ради України під час розгляду у другому читанні законопроекту «Про судоустрій і статус суддів» 7 липня 2010 р.)
Destructive force of this draft law will throw Ukraine back in its democratic development
(From the speech of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine V. Onopenko at the session of the Verkhovna Rada of Ukraine during-consideration of the draft law “On the judicial system and the status of judges” in the second reading on 7 July 2010)

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 6
On some issues arising in the process of hearings by courts of Ukraine appeals on resolutions of the inquiry bodies, investigator, prosecutor on commencing criminal case
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 6 of 4 June 2010
  Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7
On courts practice in application of the criminal legislation on repetition, cumulation and recidivism of crimes and their legal consequences
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 4 June 2010

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Види судових витрат (до яких віднесено витрати на правову допомогу — ст. 84 ЦПК України) визначені у ст. 79 зазначеного Кодексу, а їх розподіл здійснюється судом відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом (статті 88, 89 ЦПК України). Крім цього, суд під час ухвалення рішення вирішує, зокрема, питання про розподіл судових витрат, про що зазначається в його резолютивній частині (п. 6 ч. 1 ст. 214, п. 4 ч. 1 ст. 215 цього ж Кодексу).
У разі невирішення питання про судові витрати суд, що ухвалив рішення, за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи може ухвалити додаткове рішення (п. 4 ч. 1 ст. 220 ЦПК України). Ухвали суду щодо визначення розміру судових витрат окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 293 зазначеного Кодексу.
Таким чином, види, зміст судових витрат, порядок їх розподілу судом та оскарження ухвал суду з цього питання у цивільному судочинстві регулюються та підпорядковані нормам ЦПК України.
Відповідно види, зміст судових витрат, порядок їх розподілу судом та оскарження судових рішень щодо судових витрат в адміністративному судочинстві регулюються та підпорядковані нормам КАС України (ч. 1 ст. 5, статті 87, 90, 94, 97, 98, 160, 161, 163, 168 цього Кодексу).
Згідно зі змістом зазначених положень ЦПК України та КАС України вирішення судом питання про судові витрати відбувається лише в порядку, визначеному відповідними нормами вказаних процесуальних законів.
Отже, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката витрати, понесені особою у зв’язку з реалізацією своїх процесуальних прав при розгляді справ у порядку цивільного та адміністративного судочинства, процесуальним законом віднесено до судових витрат. Вони відшкодовуються в порядку, передбаченому відповідним процесуальним законом, не є шкодою в розумінні ст. 1166 ЦК України і не можуть бути стягнуті за позовною вимогою про відшкодування шкоди

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Висновок касаційного суду про те, що позовні вимоги щодо перевірки правомірності рішення виконавчого комітету міської ради, яким було затверджено акт обстеження домоволодіння та змінено розмір його жилої площі, випливають із відносин, що мають приватноправовий характер і не підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства, — помилковий
 Суд касаційної інстанції, повертаючи касаційну скаргу у зв’язку з несплатою судового збору та неподанням документа, що підтверджує право на звільнення від його сплати, дійшов помилкового висновку про необхідність підтвердження права на пільгу, встановлену абз. 5 п. 18 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», лише довідкою медико-соціальної експертної комісії щодо наявності інвалідності. Тому оскаржувану ухвалу Вищого адміністративного суду України скасовано, справу направлено до цього суду для вирішення питання про прийняття касаційної скарги

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Визнання та реєстрація права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі рішення суду Законом України «Про іпотеку» не передбачено.
Крім того, на порушення вимог статей 26, 27 ГПК України товариство не залучили до участі у справі як третю особу, хоча рішення у справі стосується його прав та інтересів, і всупереч вимогам статей 104, 11110 зазначеного Кодексу це не виправили апеляційна та касаційна інстанції.
Враховуючи наведене, всі постановлені у справі судові рішення скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

  Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, настає лише у тому разі, коли кілька осіб (дві та більше) заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про його спільне вчинення.
Замовник умисного вбивства може нести кримінальну відповідальність за цей злочин лише у тому разі, коли він замовив вчинення умисного вбивства кільком особам.
Вирок суду змінено через помилкову кваліфікацію ним дій замовника умисного вбивства за ознакою попередньої змови групою осіб, оскільки у цьому випадку мала місце домовленість про вчинення вбивства іншою особою
 Відповідно до ст. 323 КПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись законом.
Згідно із положеннями ст. 334 цього Кодексу в мотивувальній частині вироку наводяться, зокрема, докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо підсудного, із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази.
Порушення судом зазначених вимог закону призвело до скасування вироку

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства
Practice of reviewing judicial decisions in connection with new circumstances in the order of civil proceedings

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Олег Колесник проти України»
Рішення від 19 листопада 2009 р.
Case of Oleg Kolesnik v. Ukraine
Judgment of 19 November 2009

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Лемешко О.М., Овчаренко О.М. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми
Lemeshko O.M., Ovcharenko O.M. Bringing judges to criminal responsibility: some problems

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ
Tymchenko H.P. Problems of realization of the principles of legal proceedings in civil cases reviewing
  Бринзанська О.В. Насильство як окремий прояв дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань
Brynzanska O.V. Violence as a certain manifestation of acts, which disorganize operation of the institutions for execution of sentences

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION