На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 6 (118),  Зміст:

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Верховний Суд просить Конституційний Суд України перевірити на предмет конституційності нові повноваження Вищої ради юстиції
Інформаційне повідомлення про засідання Пленуму Верховного Суду України, яке відбулося 4 червня 2010 р.
The Supreme Court of Ukraine requests the Constitutional Court of Ukraine to review compatibility of the new powers of the High Council of Justice with constitutional norms
Information about meeting of the Plenary Supreme Court of Ukraine, which was held on 4 June 2010
 Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 5
On application of legislative norms by courts in cases on protection of the author’s right and allied rights
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 5 of 4 June 2010
 Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 8
On amending Resolution of the Plenary Supreme Court, No. 2 of 28 March 2008 “On some issues of using by courts of Ukraine laws while granting permissions on temporary restriction of human and citizens’ constitutional rights and freedoms during operational-investigative activity, inquiry and pre-trial investigation”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 8 of 4 June 2010

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Преамбулою Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» передбачено, що страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Статтею 5 цього Закону визначено основні принципи страхування від нещасного випадку, якими, зокрема, є обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю; обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків; формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
Згідно з частинами 4, 5 ст. 6 зазначеного Закону суб’єктом страхування є страховик — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров’я та працездатність.
Таким чином, страхування від нещасного випадку на виробництві є обов’язковим особистим страхуванням. Статтею 999 ЦК України передбачено, що законом може бути встановлений обов’язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров’я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов’язкове страхування). До відносин, що випливають із обов’язкового страхування, застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства. У ст. 993 ЦК України зазначено, що до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.
Відповідно до цієї норми до страховика переходить право вимоги про відшкодування шкоди до особи, відповідальної за завдані збитки, лише в разі виплати страхового відшкодування за договором майнового страхування. У разі проведення страхових виплат за договором особистого страхування (життя, здоров’я, працездатності, пенсійного забезпечення) таке право вимоги страховика до особи, відповідальної за заподіяння шкоди, не передбачено

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Вищий адміністративний суд України, повертаючи здану на пошту касаційну скаргу у зв’язку з пропуском строку на касаційне оскарження, не застосував правила ч. 9 ст. 103 КАС України та вважав днем подання скарги дату її реєстрації в суді, внаслідок чого дійшов помилкового висновку, що позивач пропустив такий строк

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 1117 ГПК, переглядаючи в касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права і не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх. Вдавшись до переоцінки доказів, які є в матеріалах справи, та поставивши під сумнів висновки, зроблені судами першої та апеляційної інстанцій, Вищий господарський суд України вийшов за межі своїх повноважень, у зв’язку з чим оскаржувана постанова цього суду підлягає скасуванню

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Згідно з роз’ясненнями, що містяться у п. 26 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», якщо особу звільнено від відбування покарання на підставі акту амністії, при призначенні покарання за вчинення нового злочину ст. 71 КК України застосовується лише у тому випадку, коли внаслідок акту амністії невідбуту частину покарання було замінено більш м’яким покаранням. У разі звільнення особи від подальшого відбування покарання призначення покарання за вчинення нового злочину за правилами ст. 71 КК України не допускається
 Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України при визнанні підсудного винним суд постановляє стягнути з нього судові витрати. У тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнені витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.
Вирок суду змінено, оскільки суд помилково стягнув судові витрати солідарно з обох засуджених
 Відповідно до вимог ст. 377 КПК України в ухвалі апеляційного суду мають бути наведені, зокрема, докладні мотиви постановленого рішення, проаналізовані усі доводи апеляції та жоден з них не повинен залишатися без відповіді. У разі залишення апеляції без задоволення в ухвалі зазначаються підстави, через які її визнано необґрунтованою.
Порушення апеляційним судом цих вимог Кодексу призвело до скасування ухвали

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об’єктом злочинних дій
Court practice in determination of the issue on real evidence, money transfer into the revenue of the state, currency, values and other property acquired by criminal means which was the target of criminal acts

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
PROBLEMS OF JUDICAL-LEGAL REFORM


  
 Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект
Serdiuk V.V. Supreme Court of Ukraine and reformation of justice system: organizational-legal aspects

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини
Samsin I.L. Proceedings under exceptional circumstances in administrative procedure in view of the ECHR’s experience

  РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS


  
  Федоренко В.Л. Фундаментальне дослідження конституційних засад референдної демократії в Україні
Fedorenko V.L. Profound research of the constitutional principles of referendum democracy in Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION