На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 4 (116),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Судова система України стала заручником декларативності законів про соціальні виплати
Інформаційне повідомлення про засідання Пленуму Верховного Суду України, яке відбулося 19 березня 2010 р.
Judicial system of Ukraine became hostage of declarative effect of the laws on social payments
Informative message on the meeting of the Plenary Supreme Court of Ukraine, which was held on 19 March 2010
 Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України 19 березня 2010 р.№ 2)
On court practice of the land laws use in handling civil cases
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No, 7 of 16 April 2004 (amended by Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 2 of 19 March 2010)

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надається така пільга, як 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Згідно з п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» витрати державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов’язані з наданням пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», покриваються місцевими фінансовими органами на підставі розрахунків, поданих організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в установах банків. Пільги, передбачені зазначеним Законом, надаються організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з бюджету за встановленими нормами у погоджені з фінансовими органами терміни.
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, у п. 1 Положення про цей Реєстр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, визначається як автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України.
Відповідно до п. 10 цього Положення підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга». За таких обставин передбачена учаснику бойових дій пільга надається йому за рахунок підприємства чи організації, що надає послугу, відповідно й розмір щомісячної оплати пільговиком спожитих послуг зменшується на розмір пільги. У таких випадках підприємство чи організація, що надає послугу, набуває права на відшкодування пільги з бюджету в передбаченому відповідними нормативно-правовими актами порядку
  Відповідно до ст. 330 ЦК України якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до ст. 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у нього.
У п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК України передбачено, що в разі придбання майна за відплатним договором у особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у випадку, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
За змістом ст. 388 ЦК України добросовісним вважається придбання майна не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала права його відчужувати. Наслідком угоди, укладеної з таким порушенням, є не двостороння реституція, а повернення майна з чужого незаконного володіння (віндикація).
Таким чином, права особи, яка вважає себе власником майна, підлягають захисту лише шляхом задоволення віндикаційного позову про витребування майна від добросовісного набувача

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Висновок касаційного суду про відсутність предмета спору не ґрунтується на законі, оскільки товариство оспорювало правомірність дій (рішення) митних органів, які відмовлялися пропускати задекларований товариством товар за визначеним ним кодом, запропонувавши задекларувати цей товар за іншим кодом, обґрунтованість ввезення товару за яким і оспорюється.
За змістом чинного законодавства позивач міг не погодитись із законністю такої вказівки митних органів та оспорити відмову в пропуску товару на митну територію України. Однак обраний позивачем спосіб захисту — оформлення товару за зазначеним митним органом кодом, а потім оскарження його дій (рішень) — не суперечить закону.
Оформлення митним органом товару згідно з поданою товариством вантажною митною декларацією є дією суб’єкта владних повноважень, що породжує для позивача певні правові наслідки, а тому може бути оскаржено до суду. При цьому право позивача на оскарження не залежить від того, сам він помилково зазначив код товарної номенклатури чи в результаті вказівки митного органу, оскільки останній має діяти лише в спосіб, на підставі та в межах закону

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Об’єкти культурної спадщини, у тому числі щойно виявлені, відповідно до п. 2 ст. 14 та ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» до вирішення питання про занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України підлягають охороні відповідно до вимог цього Закону.
Згідно з ч. 1 ст. 18 зазначеного Закону об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками (за винятком пам’яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України), можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.
Вирішуючи спір за позовом про зобов’язання укласти договір купівлі-продажу, суд зазначених вимог закону не врахував та ухилився від дослідження обставин погодження відчуження спірного об’єкта

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Передбачений ст. 67 КК України перелік обставин, що обтяжують покарання, є вичерпним і не допускає посилання на інші обставини, не передбачені цією статтею Кодексу
 Відповідно до роз’яснень, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 1 «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку», виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів, апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено під час апеляційного розгляду справи

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами адміністративних справ щодо спорів, пов’язаних зі справлянням податків і зборів митними органами
Court practice of handling administrative cases on complaints related to collection of taxes and fees by custom bodies

  ЗВІТ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2009 Р.
REPORT OF THE SUPREME COURT UKRAINE ON APPLICATION OF FUNDS OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE


  
 

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Сірий М.І. Касація — основна функція Верховного Суду України
Siryi M.I. Cassation — main function of the Supreme Court of Ukraine

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Мойсик В.Р. Помилування як правовий інститут
Moisyk V.R. Pardon as a legal institution

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Кубко Є.Б., Самсін І.Л. Про деякі аспекти природи адміністративно-правових договорів
Kubko Y.B., Samsin I.L. On some aspects of the nature of administrative-legal agreements