На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 3 (115),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до п. 3 ст. 41 КЗпП України підставою для звільнення особи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
Тобто підставою для звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП може бути не будь-який аморальний проступок, а такий, що не сумісний із продовженням даної роботи. І хоча таке звільнення не є дисциплінарним стягненням, при розгляді спорів про поновлення на роботі суд повинен ураховувати час, що минув після вчинення проступку.
Задовольняючи позов про поновлення на роботі, суд першої інстанції обґрунтовано вважав, що позивачку було звільнено лише на підставі загальної характеристики її поведінки і жоден із наведених доводів не може бути підставою для звільнення працівника за вчинення аморального проступку
 Відповідно до ст. 1178 ЦК України шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.
Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов’язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що позивач як засуджений за вчинення злочину зі звільненням від покарання вважається таким, що не має судимості, а тому підстави для його звільнення із займаної посади за п. 5 ст. 30 Закону України «Про державну службу» не було.
Таким чином, рішення судів касаційної та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, а рішення суду першої інстанції — залишенню в силі

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Задовольняючи позов, господарські суди всіх інстанцій не звернули увагу на те, що згідно із ч. 3 ст. 376 ЦК України право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки в установленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно. За цих обставин суду належало з’ясувати, чи вирішував компетентний орган за зверненням позивача питання про надання останньому земельної ділянки, розташованої під збудованим нерухомим об’єктом, такого цільового призначення, яке передбачає можливість будівництва на ній

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» з КК України виключено ст. 188.
Відповідно до п. 6 Прикінцевих положень зазначеного Закону кримінальні справи стосовно осіб, які вчинили злочин, передбачений ст. 188 КК України, підлягають перегляду для вирішення питання про зміну кваліфікації дій цих осіб на інші відповідні частини статей цього Кодексу.
Неврахування судом зазначених положень Закону і безпідставне звільнення особи від покарання потягло скасування вироку
 Відповідно до положень ст. 335 КПК України міра покарання, обрана судом, повинна бути визначена таким чином, щоб при виконанні вироку не виникло жодних сумнівів щодо виду й розміру покарання, призначеного судом. Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування вироку
 Рішення суду про закриття кримінальної справи щодо невстановленої особи про злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, визнано помилковим, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 49 цього Кодексу таку кримінальну справу може бути закрито лише у тому випадку, коли з дня вчинення злочину минуло 15 років

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
Judicial practice of trying cases on banks disclosure of information which contains bank secrecy on juridical and natural persons

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Лужанський А.В. Доступ до правосуддя: окремі проблеми законодавчого врегулювання
Luzhanskyi A.V. Access to justice: some issues of legislative settlement

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


   До концепції судово-правової реформи
To the Concept of Judicial-Legal Reform

 Томкіна О.О. Про потребу наукового обгрунтування концепції судово-правової реформи в Україні
Tomkina O.O. Оn the requirement of scientific support for the Concept of judicial-legal reform in Ukraine

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Білецька Л.М. Митна вартість — terra incognita в українському законодавстві
Biletska L.M. Customs value—terra incognita in Ukrainian legislation

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Нестерович В.Ф. Oргани судової влади як об’єкти лобіювання в Україні — виклик національній правовій системі
Nesterovych V.F. Bodies of judicial power as the objects of lobbying in Ukraine—challenge to the national legal system
  Яворський Б.І. Сприяння захисту в доказуванні у суді першої інстанції
Yavorskyi B.I. Defense favoring in proving before the court of first instance

  ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
FROM FOREIGN EXPERIENCE


  
 Судді та прокурори в демократичному суспільстві
Бордоська декларація
Judges and prosecutors in a democratic society
Bordeaux Declaration