На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 12 (124),  Зміст:

  ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
THE COURT WORKERS’ DAY

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Відмовляючи в задоволенні позову про визнання незаконною відмови голови сільської ради скріпити гербовою печаткою свій підпис на державному акті на право приватної власності на земельну ділянку та про спонукання його до вчинення такої дії, апеляційний суд виходив із того, що державний акт складено з порушенням встановленого законом порядку, а тому голова сільської ради правомірно відмовляється його узаконити.
Такий висновок є правильним і ґрунтується на нормах ст. 118 ЗК України та відповідних пунктах Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 4 травня 1999 року № 43

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Аналіз норм процесуального права не дає підстав для висновку про виключення з компетенції адміністративних судів спорів про бездіяльність чи незаконні дії органів влади, їх посадових чи службових осіб з огляду на наявність кількох стадій при прийнятті кінцевого рішення. Помилковим є судження, що такі дії, бездіяльність знаходяться за межами публічно-правових відносин

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Вищий господарський суд України, залишаючи без змін рішення господарського суду першої інстанції, не звернув увагу на допущені цим судом порушення норм права щодо повного, об’єктивного та всебічного розгляду справи і сам порушив вимоги статей 1117, 11110 ГПК України, оскільки вказав, що висновок суду першої інстанції (якого зазначений суд не робив) є правильним за відсутності правових підстав для визнання спірних договорів позики недійсними як таких, що укладені внаслідок помилки

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 296 КК України хуліганство є умисним грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом.
Вирок суду скасовано, а справу закрито, оскільки дії, за вчинення яких особу притягнуто до кримінальної відповідальності за зазначеною вище частиною ст. 296 КК України, не містили жодної з ознак складу цього злочину
 Наведений у ст. 77 КК України перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 цього Кодексу, є вичерпним.
З огляду на це конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням
 Відповідно до вимог ст. 358 КПК України засуджений, який утримується під вартою, підлягає обов’язковому виклику до апеляційного суду у випадках, коли про це надійшло його клопотання.
Порушення апеляційним судом зазначених вимог закону призвело до скасування ухвали

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE


  
  Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Затверджене Радою суддів України 26 листопада 2010 р.
Regulations on a court’s automatic case-flow
Аdopted by the Council of Judges of Ukraine of 26 November 2010

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF JUDICIAL PRACTICE

 Причини скасування та зміни апеляційними судами постанов місцевих судів у справах про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону «Про боротьбу з корупцією», у тому числі щодо суддів
Reasons to reverse and change rulings of the local courts by the appellate courts in cases on administrative responsibility for breach of the requirements of the Law “On comb’ting corruption” and as of judges included

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Бринцев В.Д. Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-правове забезпечення її діяльності в Україні
Bryntsev V.D. The High Council of Justice: international experience of creation and legal support of its activity in Ukraine
 Рекомендація CM/Rec(2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки
Ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів
Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities
Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers’ Deputies

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION

  Зинов’єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти
Zynovieva A.V. Legal status of missing person: substantive and procedural aspects

 
 Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у «Віснику Верховного Суду України» у 2010 році
Systematic Index of Materials, published in the “Visnyk of the Supreme Court of Ukraine” in 2010

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION