На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 10 (122),  Зміст:

 
 X позачерговий з’їзд суддів України
The 10th Extraordinary Congress of Judges of Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ст. 59 ЖК України ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.
При наданні наймачеві, що перебував на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, іншого жилого приміщення до нього переселяються і члени сім’ї, якщо вони включені в ордер і дали письмову згоду на переселення в це приміщення (статті 52, 58 ЖК України, пункти 64, 66 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР).
Оскільки при відмові дати таке зобов’язання за особами, щодо яких приймалося рішення про надання жилого приміщення, зберігається право на раніше займане приміщення, відсутність згоди членів сім’ї на звільнення займаного приміщення є перешкодою для видачі ордера, що може бути підставою згідно зі ст. 59 ЖК України для перегляду рішення про надання ордера
 За змістом п. 2 ст. 40 КЗпП України підставою для розірвання трудового договору є виявлена невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Тобто неякісне виконання роботи, неналежне виконання функціональних обов’язків можуть вважатися виявленою невідповідністю займаній посаді тільки у разі, якщо вони викликані недостатньою кваліфікацією та за відсутності вини працівника в неналежному виконанні посадових обов’язків.
Разом з тим, якщо працівник був прийнятий на роботу без наявності документа про освіту, передбаченого кваліфікаційними вимогами, він не може бути звільнений з роботи через відсутність такого документа за зазначеною статтею, тому що роботодавцю про таку невідповідність було відомо й раніше — при прийнятті працівника на роботу

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Ухвалу Вищого адміністративного суду України скасовано, справу направлено до цього ж суду для вирішення питання про поновлення строку на оскарження, оскільки зазначений суд не дав належної оцінки та не спростував доводи скаржника про те, що він не зміг вчасно реалізувати своє право на подання касаційної скарги
 Суд касаційної інстанції, оцінюючи обставини, що перешкоджали здійсненню процесуального права на касаційне оскарження, на які заявник посилається як на поважні, має виходити з оцінки та аналізу всіх наведених у клопотанні доводів, а також із того, чи мав заявник за таких обставин можливість своєчасно реалізувати право на касаційне оскарження.
Не давши оцінки тій обставині, що в судовому засіданні суд апеляційної інстанції оголосив вступну та резолютивну частини рішення, а з повним текстом ухвали сторона мала змогу ознайомитися тільки після її одержання, касаційний суд помилково визнав неможливим поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження
 Ухвалені у справі судові рішення скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки суди дійшли помилкового висновку про непоширення на товариство, 43,054 % статутного фонду якого належать державі, ст. 72 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Вищий господарський суд України, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог про визнання права власності на павільйон-кіоск, не врахував положень ст. 181 ЦК України про належність до нерухомого майна лише тих об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення, і положень цієї ж норми та п. 1.6 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності тільки на об’єкти нерухомого майна

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Звільнення на підставі ст. 48 КК України від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки особи, яка перевищувала свої службові повноваження та умисно не виконала ряд судових рішень, а в судовому засіданні не визнала своєї вини у вчиненні інкримінованого їй злочину, визнано необґрунтованим, оскільки суд у постанові не зазначив, у чому саме виявилася зміна обстановки, внаслідок якої особа обвинуваченого чи вчинене ним діяння перестали бути суспільно небезпечними
 Відповідно до ст. 64 КК України довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк.
Вирок суду змінено, оскільки рішення про призначення засудженому довічного позбавлення волі суд помилково мотивував такою обставиною, що обтяжує покарання, як настання смерті потерпілого, що є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 115 КК України

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства
Practice of usе by courts of preventive measure in the form of detaining and extension of the terms of holding in detention at the stages of inquiry and pretrial investigation

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Москвич Л.М. Критерії оцінювання ефективності судової системи
Moskvych L.M. Criteria for evaluation of judicial system efficiency

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
 Смуригін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні
Smuryhin O.O. Problems of evaluation of evidence in trial

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Бичкова С.С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача
Bychkova S.S. Counteraction as a civil form of action to protect defendant’s interests
 Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні
Luzhanskyi A.V. Constitutional nature of the right to access to justice in Ukraine

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION