На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 9 (109),  Зміст:

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 4 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» життя і здоров’я працівників прокуратури підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Мнишенка С.К. щодо офіційного тлумачення положень ч. 4 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» вказано, що в аспекті конституційного звернення положення ч. 4 ст. 50 зазначеного Закону в системному зв’язку з ч. 5 цієї статті слід розуміти так, що держава гарантує обов’язкове державне страхування прокурорам незалежно від особливостей статусу їх певних категорій.
Крім того, у цьому Рішенні зазначено, що відповідно до ч. 5 ст. 17 Конституції України ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і п. 1 Умов державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум передбачають зобов’язання Міністерства оборони України як страхувальника військовослужбовців, які проходять службу на посадах прокурорів, лише у випадках, коли страхові події сталися при виконанні ними функцій військової служби. Такі випадки підпадають під іншу категорію страхових виплат, не пов’язаних із виконанням прокурорських повноважень, що дає підстави для застосування відповідного закону залежно від обставин настання страхових подій
  Згідно з Порядком складання та вимогами до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці санітарно-гігієнічна характеристика складається лікарем з гігієни праці закладу державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем знаходженням підприємства, де працює хворий.
Підставою для складання санітарно-гігієнічної характеристики є акт санітарно-гігієнічного обстеження об’єкта за формою № 315/0. Обстеження проводиться за участю представників підприємства, первинної профспілкової організації, членом якої є хворий, або уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем знаходження підприємства. Обов’язковою умовою для складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці є акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта за встановленою формою, який складається комісійно, а саму характеристику заклад державної санітарно-епідеміологічної служби готує одноособово, на підставі цього акта.
У зазначеному Порядку встановлено, що на робочі місця осіб, які працюють, складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, а на непрацюючих пенсіонерів та осіб, що не працюють, відповідно до п. 1.9 Порядку складається Інформаційна довідка про умови праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання на підставі даних про умови праці на їх робочих місцях, при збереженні останніх на підприємстві, де вони раніше працювали, отриманих на підставі даних закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових досліджень (розробок), характеристики виробничих факторів на аналогічних виробництвах. Обстеження підприємства для складання такої Інформаційної довідки, у разі необхідності, проводиться за участю представника робочих органів виконавчої дирекції зазначеного Фонду
 Відповідно до ч. 1 ст. 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки згідно з договором.
За ст. 653 зазначеного Кодексу в разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.
У ст. 654 ЦК України зазначено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Провадження у справах про порушення митних правил, за які передбачена адміністративна відповідальність, розгляд цих справ, накладення адміністративних стягнень, оскарження постанов суду (судді) у зазначених справах здійснюються у порядку, передбаченому МК України та КУпАП, і не належать до компетенції адміністративних судів
 Оскільки митні органи, приймаючи вантажні митні декларації та пропускаючи товар на митну територію України, погоджувалися з відомостями щодо звільнення товариства від сплати податку на додану вартість, то відповідно до п. 10.3 ст. 10 Закону України «Про податок на додану вартість» та підпункту 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» митниця не мала правових підстав для прийняття оспорюваного податкового повідомлення з посиланням на результати камеральної перевірки та положення підпункту «в» підпункту 4.2.2 цього ж пункту, дія якого не поширюється на митні органи

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 12 ст. 24 Закону України «Про електроенергетику» енергопостачальник не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого в установленому порядку
  Cуд касаційної інстанції дійшов передчасного висновку про те, що рішення господарського суду не зачіпає прав та обов’язків скаржника

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Звільнення особи, засудженої за ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ст. 75 цього Кодексу від відбування покарання з випробуванням визнано необґрунтованим, оскільки суд неповною мірою врахував тяжкість вчиненого нею злочину
 Вирішуючи питання про застосування амністії, потрібно дотримувати норм відповідного закону щодо переліку осіб, до яких вона може бути застосована, та умов її застосування.
Згідно з п. «з» ст. 7 Закону України від 12 грудня 2008 р. «Про амністію» амністія не застосовується до осіб, яких засуджено за злочин, передбачений ч. 2 ст. 286 КК України
 Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, якщо винними буде визнано декілька осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнені судові витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених
 Відповідно до ч. 15 ст. 2368 КПК, розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, суд повинен перевіряти наявність приводів і підстав для винесення цієї постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для її винесення, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які суд вирішує при розгляді кримінальної справи по суті

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми
Court practice in handling cases related to termination and renewal of parental authority, adoption, and establishment of child’s custody and care

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Абрамян проти Росії»
Рішення від 9 жовтня 2008 р.
Case of Abramyan v. Russia
Judgment of 9 October 2008

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Рекомендація № R(2000)2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про перегляд та відновлення провадження в певних справах на національному рівні за результатами рішень Європейського суду з прав людини
Recommendation No. R(2000)2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Портнов А.В. Принципи конституційного судочинства та їх правозастосування
Portnov A.V. Principles of the constitutional judicature and their enforcement
  Мармаш В.Я. Подання апеляції на судові рішення, що не підлягають самостійному оскарженню, як підстава для відмови у прийнятті її до розгляду
Marmash V.Y. To lodge an appeal against judicial decisions, which are not subject to independent appealing, as a reason for refusal to enter it
  Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером
Selivanova I.A. Issues of legal status of the joint-stock companies, in which the state is a stockholder

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION