На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 8 (108),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2
On use of the norms of civil procedural legislation during handling cases in the court of first instance
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 2 of 12 June 2009
  Ярема А.Г., Луспеник Д.Д. Належна судова процедура — важлива складова доступності правосуддя у цивільних справах (коментар)
Yarema A.G., Luspenyk D.D. Appropriate judicial procedure—important component of access to justice in civil cases (commentary)
 Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 7
On practice of application of legislation in cases on industrial safety offences by the courts of Ukraine
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 12 June 2009

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 4 ст. 65 СК України договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.
Не є підставою для позбавлення одного з подружжя права власності на частину майна та обставина, що свідоцтво про право власності на майно отримано іншим із подружжя після розірвання шлюбу, оскільки спірне майно придбано під час шлюбу за кошти подружжя, а отже, може бути об’єктом його спільної сумісної власності
 Здійснювані й відшкодовані Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України соціальні послуги і виплати є його обов’язком у разі настання страхового випадку, а тому проведення ним таких виплат застрахованій особі не є заподіяною зазначеному Фонду шкодою в розумінні ст. 1166 ЦК України і він, відповідно, не є особою, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, та не набуває права зворотної вимоги до винної особи згідно із ч. 1 ст. 1191 цього Кодексу
 Якщо члени колективного сільськогосподарського підприємства звернулись із позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів членів цього підприємства про надання згоди на вилучення земельних ділянок із земель підприємства та обґрунтували його тим, що вказані земельні ділянки були розпайовані між його членами, позивачі як власники паїв своєї згоди на вилучення землі не давали, участі в загальних зборах не брали, про скликання зборів їх не повідомили і питання про умови вилучення землі та розмір компенсації збори не вирішили, суд повинен встановити та зазначити в рішенні, чи були розпайовані землі колективного сільськогосподарського підприємства станом на час прийняття загальними зборами оскаржуваних рішень, чи був визначений розмір частки (паю) землі кожного з членів цього підприємства з видачею їм відповідних сертифікатів, з’ясувати, чи виникло у членів колективного сільськогосподарського підприємтсва право спільної часткової власності на землю, чи давали в такому випадку згоду на вилучення землі всі її співвласники. Крім того, суд має ретельно перевірити законність прийняття зборами членів підприємства рішень про надання згоди на вилучення землі з огляду на пояснення позивачів про те, що вони на зборах присутніми не були й згоди на вилучення земельних ділянок не давали.
Суд також повинен перевірити, чи було дотримано при прийнятті оскаржуваних рішень загальних зборів передбачений порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням земель, що був чинним на час виникнення спірних правовідносин

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Оскільки товарна біржа при наданні послуг в укладенні біржових угод доход продавцям рухомого майна не виплачує, а отже, податок з доходів фізичних осіб не утримує, то під наведене в абз. 1 п. 1.15 ст. 1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» визначення податкового агента вона не підпадає
 Рішення судів касаційної та апеляційної інстанцій скасовано і залишено в силі рішення суду першої інстанції, оскільки останній дійшов правильного висновку про те, що порушення порядку скликання сесії сільської ради та процедури підготовки питань до розгляду на цій сесії призвело до прийняття протиправних рішень

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 За змістом ст. 112 ГПК України роз’яснення чинних положень законодавства щодо компетенції органів виконавчої влади не є нововиявленими обставинами у справі.
Отже, правові висновки суду про підстави скасування постанови за нововиявленими обставинами є помилковими, не відповідають вимогам закону і спрямовані на переоцінку фактів, які вже були предметом дослідження суду

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

  Призначаючи засудженому основне покарання із застосуванням ст. 69 КК України, суд у вироку повинен зазначити, які саме обставини та яким чином його пом’якшують
 Заподіяння потерпілому тяжкого тілесного ушкодження в процесі примушування його до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами статей 121, 355 КК України

 СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND PROBLEMS OF LEGISLATION IMPROVEMENT


  
  Романюк Я.М. Момент вчинення правочину та його правове значення
Romanyuk Y.M. Moment of execution of agreement and its legal sense

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Константий О.В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні
Konstantyy O.V. On issues of implementation of the rule of law in activity of judicial power in Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
  Москвич Л.М. Ефективність та справедливість судової системи
Moskvych L.M. Effectiveness and fairness of the judicial system