На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 7 (107),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про призначення Першого заступника Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 3
On appointment of the First Deputy Chairman of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 3 of 12 June 2009
 Про обрання судді до складу Президії Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 4
On election of the judge to the Presidium of the Supreme Court of Ukraine Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 4 of 12 June 2009
 Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5
On use of the norms of civil procedural law regulating proceeding in case prior to trial
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 5 of 12 June 2009
 Постанова Пленуму направлена на створення необхідних умов для правильного, справедливого, неупередженого судового розгляду упродовж розумних строків: основні аспекти
Тhe Plenary Court’s Resolution is directed at the creation of necessary environment for true, fair, unbiased trial within the reasonable terms: main aspects
 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 6 On some issues, arising in judicial practice when administrative courts initiate proceeding and handle administrative complaints against courts and judges
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 6 of 12 June 2009
 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 8
On amending Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 24 October 2003 “On practice of imposing by courts of criminal punishment”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 8 of 12 June 2009

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Розглядаючи в апеляційному порядку справу про стягнення збитків, апеляційний суд не врахував, що предметом позову є стягнення збитків, заподіяних позивачу несвоєчасним виконанням рішення суду, ухваленого в іншій справі за позовом цієї особи про зобов’язання виконати договір міни, а тому безпідставно вирішив питання про закриття провадження відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України з мотивів, що є таким, що набрало законної сили, рішення суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
  Відповідно до частин 1, 2 ст. 5 Закону України «Про споживчу кооперацію» первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство — самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.
Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов’язки членів товариства, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна товариства і розподілу прибутку, умови реорганізації та ліквідації товариства й інші положення, що не суперечать законодавчим актам України

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Судовий порядок визнання незаконними актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України (п. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») не заперечує компетенцію такого органу щодо скасування свого рішення з підстав та в порядку, визначених законом

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Загальні збори проведено відповідно до вимог законодавства, оскільки розміщення акціонером оголошення про проведення позачергових зборів з їх порядком денним у газеті й відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з визначенням місця проведення зборів зроблено не менш як за 45 днів до скликання цих зборів згідно з вимогами статей 43, 45 Закону України «Про господарські товариства». Безпідставним є посилання господарських судів на порушення прав акціонера, який володіє іменними акціями у розмірі 0,083 % від загальної кількості акцій статутного капіталу товариства, у зв’язку з тим, що його відсутність на загальних зборах, про проведення яких у встановленому законом порядку він був своєчасно повідомлений, не могла вплинути на правомочність загальних зборів і прийнятих рішень
 Під час розгляду спору судам слід мати на увазі, що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального закону і всебічно перевіривши обставини, вирішив спір згідно з нормами матеріального права, а обґрунтованим визнається рішення, у якому повно відображені обставини, що мають значення для розглядуваної справи, висновки суду про встановлені обставини та правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до роз’яснення, що міститься у п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», при поверненні справи на додаткове розслідування суд не вправі наперед вирішувати питання про формулювання й обсяг обвинувачення, його доведеність, кваліфікацію вчиненого, достовірність того чи іншого доказу або переваги одних доказів над іншими
  Відповідно до положень ст. 75 КПК України висновок експерта для суду не є обов’язковим, але незгода з ним має бути мотивована у постанові, ухвалі чи вироку.
Висновок експертизи у кримінальній справі має оцінюватися в сукупності з іншими доказами.
У разі коли експертиза є неповною або неясною, а також якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або іншим чином викликає сумнів у його правильності, суд може призначити додаткову чи повторну експертизу.
Порушення судом вимог статей 323, 334 КПК України потягло скасування вироку

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. «Про боротьбу з корупцією»
Judicial practice in handling criminal cases of official malfeasance with the signs of corruptive actions (Articles 364, 365 and 368 of the CC of Ukraine) and cases of administrative responsibility for encroachment of the requirements of the Law of Ukraine “On Combating Corruption” of 5 October 1995

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
 Сліпченко С.О., Кройтор В.А. Дія норм цивільного законодавства про набувальну давність у часі
Slipchenko S.O., Kroitor V.A. Action of the norms of civil legislation on acquisitive prescription

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Ольховський Є.Б. Окремі питання реформування судочинства і судоустрою
Olkhovskyi Y.B. Some issues of reform of the judicial procedure and judicial system

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Яценко С.С. Щодо відповідності інституту звільнення від кримінальної відповідальності конституційному принципу презумпції невинуватості: порівняльно-правовий підхід
Yatsenko S.S. On compliance of the institute of releasing from criminal responsibility with constitutional principle of presumption of innocence: comparative legal approach

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION