На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 6 (106),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Відповідно до ст. 130 ГПК України та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. В абз. 2 ч. 1 ст. 21 цього Закону передбачено, що кредитна спілка відповідно до свого статуту надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
У ч. 4 ст. 8 вказаного Закону зазначено, що ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.
Згідно із ч. 3 ст. 5, п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» таким видом діяльності є надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, до яких не належать внески членів кредитної спілки, що спрямовуються на формування капіталу кредитної спілки.
Отже, за змістом зазначених вище норм закону діяльність кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок капіталу самої кредитної установи не потребує отримання ліцензії
  Згідно з ч. 3 ст. 40 КЗпП України, п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 КЗпП України) у період його тимчасової непрацездатності.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не може бути визнано обґрунтованим, якщо в день звільнення працівнику видано лікарняний листок (довідку в установлених законом випадках) про його тимчасову непрацездатність

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Наявність хоча б однієї з таких підстав, як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладення угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців–платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунку — передбачає перереєстрацію платника єдиного податку платником податку на додану вартість на загальних підставах. Недотримання строків такої перереєстрації тягне встановлену законом відповідальність

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Перехід права власності на весь будинок до позивача можливий лише за умови здійснення реконструкції і відселення мешканців та юридичних осіб з приватизованих приміщень, тому, не виконавши умови конкурсу та інвестиційного договору, товариство з обмеженою відповідальністю не набуло права власності на будинок, у тому числі і на спірне майно. Укладення власниками майна спірних договорів купівлі-продажу не стосується прав і обов’язків позивача, тому суд не мав правових підстав для визнання їх недійсними

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», коли особа, яку було звільнено від відбування покарання з випробуванням, вчинила до постановлення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожен вирок виконується самостійно
  Звільняючи особу від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України, суд повинен зазначити, у чому полягала зміна обстановки.
Нез’ясування цього питання судом потягло скасування постанови
 Відповідно до ч. 15 ст. 2368 КПК України суд, розглядаючи на досудовій стадії кримінального процесу скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, повинен перевіряти наявність приводів і підстав для ухвалення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для її ухвалення, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які суд вирішує під час розгляду справи по суті

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. «Про боротьбу з корупцією»
Judicial practice in handling criminal cases of official malfeasance with the signs of corruptive actions (Articles 364, 365 and 368 of the Penal Code of Ukraine) and cases of administrative responsibility for encroachment of the requirements of the Law of Ukraine of 5 October 1995 “On Combating Corruption”

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
  Шаповалова О.А. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою кваліфікуючих ознак
Shapovalova O.A. Differentiation of criminal liability for the crimes in the sphere of economic activity by means of qualifying signs

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ


  
 Cправа «Надточій проти України»
Рішення від 15 травня 2008 р.
 Справа «Луценко проти України»
Рішення від 18 грудня 2008 р.

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Романюк Я.М. Захист прав добросовісного набувача у разі визнання правочину недійсним
Romaniuk Y.M. Protection of the rights of the faithful acquirer in the case of agreement’s invalidation
  Бачун О.В. До визначення категорії «суб’єкт адміністративного судочинства» при розгляді справ адміністративними судами
Bachun O.V. On the notion of the category of “entity of administrative proceedings” in the process of trying cases at the administrative courts’
  Лужанський А.В. Звернення суду загальної юрисдикції до органу конституційної юрисдикції як складова правосуддя
Luzhanskyi A.V. Recourse of the court of general jurisdiction to the body of constitutional jurisdiction as a component of justice

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION