На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 3 (103),  Зміст:

 
 Реформування судової системи має бути виваженим, науково-обґрунтованим і враховувати думку суддівської спільноти
Інформація про парламентські слухання на тему «Про стан правосуддя в Україні», що відбулися 18 березня 2009 р.
Reformation of judicial system has to be reasonable, scientifically motivated and take account of the opinion of judicial community
Information on parliamentary hearings on the state of justice in Ukraine, held on 18 March 2009

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


   Коментар ● Comments
 Луспеник Д.Д. Нові орієнтири судової практики щодо захисту гідності, честі та ділової репутації
Luspenyk D.D. New guiding lines of judicial practice in regard to protection of the honour, dignity and goodwill

  
 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1
On judicial practice in the cases on protection of the honour and dignity of the natural person and goodwill of natural and legal person
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 1 of 27 February 2009

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Згідно з роз’ясненнями, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», дія Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» не поширюється на працівників, які виконували роботу не відповідно до трудового договору, а на інших юридичних підставах і не є суб’єктами страхування від нещасного випадку, а також на осіб, зазначених у ст. 11 цього Закону, які не сплачували страхових внесків із добровільного страхування від нещасного випадку. Питання про відповідальність за ушкодження їхнього здоров’я має вирішуватись на підставі відповідних норм цивільного законодавства.
Відповідно до норм цивільного права, зокрема ч. 1 ст. 1208 ЦК України, за заявою потерпілого у разі підвищення вартості життя розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, підлягає індексації на підставі рішення суду.
У ч. 2 цієї статті встановлено, що за заявою потерпілого на підставі рішення суду в разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати підлягає відповідному збільшенню розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Отже, у ч. 1 ст. 1208 ЦК йдеться про індексацію розміру відшкодування шкоди, а в другій частині — про збільшення розміру
 Згідно з ч. 4 ст. 25 ЦК України цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
У ч. 1 ст. 527 ЦК України передбачено, що боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.
Відповідно до статей 1216, 1218 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
За змістом зазначених норм у разі смерті фізичної особи, боржника за зобов’язанням у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов’язки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи — її спадкоємця; таким чином, відбувається передбачена законом заміна боржника за зобов’язанням.
У ч. 3 ст. 559 ЦК України зазначено, що порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржникa

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Адміністративний позов у справі заявлений районною державною адміністрацією відповідно до ст. 143 ЗК України, якою передбачено підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку в судовому порядку, зокрема, використання цієї ділянки не за цільовим призначенням та неусунення допущених порушень законодавства. Саме такі обставини наведені позивачем на обґрунтування своїх вимог.
Таким чином, цей позов заявлений суб’єктом владних повноважень у порядку реалізації своїх управлінських функцій у сфері контролю за землекористуванням (ст. 17 ЗК України). Зазначені правовідносини є публічно-правовими, а справа належить до компетенції судів адміністративної юрисдикції незалежно від правильності (точності) формулювання вимог за адміністративним позовом.
У зв’язку з неправильним застосуванням статей 3, 17 КАС України ухвалу суду касаційної інстанції скасовано
 Пунктом 7 ст. 56 КАС встановлено, що законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом. Відповідно до ст. 58 цього Кодексу повноваження представників підтверджуються довіреністю.
Тому висновок судів про те, що інші документи, не передбачені законом, не породжують права та обов’язки щодо представництва інтересів у суді, визнано правильним

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Вирішуючи спір щодо правомірності передачі земельної ділянки в довгострокову оренду за рішенням органу місцевого самоврядування, суди не дослідили обставини стосовно правомірності користування цією ділянкою попередніми користувачами

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до ст. 26 КК України співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у Вирок суду змінено, оскільки вчинення засудженим крадіжки за участю малолітньої дитини, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей злочин, не можна кваліфікувати як крадіжку, вчинену групою осіб
 Відповідно до вимог ст. 691 КК України за наявності обставин, що пом’якшують покарання, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також у разі визнання підсудним своєї вини строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, встановленого відповідною санкцією статті (частини статті) Особливої частини зазначеного Кодексу
 Рішення суду про невизнання предметом контрабанди автомобіля з тих підстав, що цей транспортний засіб не належить особі, засудженій за ч. 1 ст. 201 КК України, визнано помилковим, оскільки кримінальний закон не пов’язує конфіскацію предмета контрабанди з належністю його особі, яка вчинила злочин
  Відповідно до ч. 1 ст. 262 КПК України розгляд справи в суді першої інстанції відбувається за участю підсудного, явка до суду якого є обов’язковою.
Розгляд справи за відсутності підсудного допускається лише у випадках, передбачених п. 1, 2 ч. 2 ст. 262 зазначеного Кодексу.
Порушення судом вказаних вимог закону при вирішенні питання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строків давності стало відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 370 КПК України безумовною підставою для скасування судового рішення

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України)
Judicial practice re qualification of the repeated and cumulative crimes (Articles 32, 33, 35 of the Penal Code of Ukraine)

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ


  
 Справа «Раманаускас проти Литви»
Рішення від 5 лютого 2008 р.
Case of Ramanauskas v. Lithuania
Judgment of 5 February 2008
 Справа «Жогло проти України»
Рішення від 24 квітня 2008 р.
Case of Zhoglo v. Ukraine
Judgment of 24 April 2008
 Справа «Яременко проти України»
Рішення від 12 червня 2008 р.
Case of Yaremenko v. Ukraine
Judgment of 12 June 2008

 СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Лічман Л.Г. Підвищення ефективності правозастосування в контексті строків розгляду цивільних справ
Lichman L.H. Enhancement of law application efficiency in the context of time limits on trying civil cases

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION