На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 2 (102),  Зміст:

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Спір між спадкоємцями учасника товариства з обмеженою відповідальністю та товариством щодо розміру належної їм до передачі у грошовій формі на підставі ч. 2 ст. 55 Закону України «Про господарські товариства» частки у майні товариства, яка належала спадкодавцю, підлягає розгляду в порядку цивільного, а не господарського судочинства
 Відповідно до ч. 1 ст. 344 ЦК України особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації.
При цьому п. 8 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України встановлено, що правила ст. 344 ЦК України про набувальну давність поширюються також на випадки, коли володіння майном почалося за три роки до набрання чинності цим Кодексом.
Оскільки ЦК України набрав чинності з 1 січня 2004 р., норми ст. 344 ЦК України поширюються на правовідносини, що виникли з 1 січня 2001 р., а отже визнати право власності за набувальною давністю суд може не раніше 1 січня 2011 р.

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для з’ясування, чи збереглася державна частка у статутному фонді відкритого акціонерного товариства, оскільки від зазначеної обставини залежить поширення на останнє дії ст. 72 Закону України від 27 листопада 2003 р. № 1344-IV «Про Державний бюджет України на 2004 рік» та ст. 65 Закону України від 23 грудня 2004 р. № 2285-IV «Про Державний бюджет України на 2005 рік», якими передбачено сплату державі частини чистого прибутку суб’єктами господарювання, у статутному фонді яких їй належать частки (акції, паї). При цьому не є власністю держави пакет акцій у статутному фонді акціонерного товариства, переданий нею до статутного фонду іншого суб’єкта господарювання, в якому їй належить 100 % акцій. Власником цього пакета акцій стає зазначений суб’єкт господарювання. Поняття власності держави і власності такого суб’єкта не є тотожними, оскільки ця власність належить різним особам, самостійним учасникам цивільного обігу
 Встановлення судом фіктивності договору та факту створення платником податку на додану вартість умов для безпідставного відшкодування останнього з бюджету є підставою для відмови в такому відшкодуванні

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Визначаючи ринкову вартість облігацій, судам слід мати на увазі, що згідно з п. 1.6 Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України ринкова вартість зазначених паперів — це сума коштів, яку можна отримати від їх продажу на активному ринку, тобто ринку, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною
 Зважаючи на те, що згідно з ч. 1 ст. 124 ЗК України необхідною умовою укладення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у державній або комунальній власності, є наявність рішення відповідного органу про надання земельної ділянки, то зобов’язання цього органу укласти такий договір або ж продовжити його дію за відсутності вказаного рішення є порушенням його виключної компетенції на здійснення права власності від імені українського народу та управління землями, передбаченої Конституцією України. Отже, порушені права позивача мають захищатися способами, передбаченими ст. 152 цього ж Кодексу, з обов’язковим дотриманням норм чинного законодавства
 Суди всіх інстанцій не з’ясували питання про те, чи є позивач акціонером відкритого акціонерного товариства на час укладення спірного договору купівлі-продажу акцій, а отже, чи стосується розглядуваний ними спір здійснення позивачем корпоративних прав і виконання обов’язків учасника акціонерного товариства та чи підвідомчий цей спір господарським судам

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до положень ст. 65 КК України суд призначає покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання.
Порушення судом першої інстанції зазначених вимог закону при призначенні покарання особі, засудженій за злочин, передбачений ч. 1 ст. 121 КК України, на яке не звернув належної уваги апеляційний суд, потягло скасування судових рішень
 Відповідно до вимог ст. 399 КПК України вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими, зокрема, для суду першої чи апеляційної інстанції при повторному розгляді справи.
Неврахування судом першої інстанції зазначених вимог закону потягло скасування постановленого ним вироку
 Відповідно до роз’яснення, що міститься у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку», виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів, апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено під час апеляційного розгляду справи
 З’ясовуючи питання чи є виконувана робота сумісництвом у розумінні Закону України «Про боротьбу з корупцією», слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій та доданим до цього положення Переліком робіт, які не є сумісництвом

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини проти власності
Court practice in handling criminal cases on crime against property

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Рішення у справі «Рякіб Бірюков проти Росії» від 17 січня 2008 р.
Judgment in the case of Riakib Biryukov v. Russia of 17 January 2008

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Рябченко О.П. Сутність адміністративно-господарських санкцій
Riabchenko O.P. Nature of the administrative sanctions
 Ющенко Т.В. Дискреційні повноваження суддів та їх роль у цивільному процесі
Yuschenko T.V. Discretionary powers of judges and their role in Civil Procedure

  ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
FOREIGN EXPERIENCE


  
  Сенько М.М. Організація військового судочинства в Республіці Польща
Senko M.M. Organization of military justice in the Republic of Poland

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION