На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 1 (101),  Зміст:

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів суддівського самоврядування
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 17
On some issues, arising in court practice with regard to the compliants against bodies of judicial self-government
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 17 of 19 December 2008
 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 18
On amending Resolution of the Supreme Court of Ukraine, No. 14 of 23 December 2005 “On practice of application by Ukrainian courts of the laws in cases on some offences against traffic safety, vehicle service and traffic administrative offences”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 18 of 19 December 2008
 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 року № 10 «Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 19
On invalidation of the Resolution of the Supreme Court of Ukraine, No. 10 of 5 December 2003 “On some issues of reviewing courts decisions in cases on administrative offences”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 19 of 19 December 2008
 Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 20
On amending Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 3 of 30 March 2007 “On practice of application by courts of the laws in handling cases on adoption, deprivation and resumption of parental rights”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 20 of 19 December 2008
 Про призначення заступників Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 21
On appointment of the Deputy Chairmen of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 21 of 19 December 2008
 Про обрання судді до складу Президії Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 року № 22
On election of judge to the structure of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 22 of 19 December 2008

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється на підставі договору оренди.
Урахування індексів інфляції при обчисленні орендної плати за землю можливе лише у тому випадку, якщо така умова була передбачена договором оренди
 Обов’язок службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі, передбачено ст. 237 України.
Ухвалення рішення про застосування такої відповідальності службової особи на підставі статей 1166, 1191 ЦК України є неправомірним
 Правовідносини щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди між особою, визнаною потерпілою у кримінальній справі, та державою врегульовані ст. 1177 ЦК України.
Проте умови та порядок відшкодування за цією статтею законом не визначені, а тому висновок суду про задоволення позову особи, потерпілої у кримінальній справі, з підстав, зазначених у статтях 1173, 1174 ЦК, є передчасним

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Спір із приводу приватизації майна, яке перебуває на балансі підприємства, включеного до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, не може вирішуватися за правилами КАС України
 З огляду на загальні засади пріоритету законів над підзаконними нормативними актами при визначенні розміру державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, що передбачені Законом України від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», необхідно було керуватися статтями 50, 54 цього Закону, а не постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р. № 1 «Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету», що була чинною на час призначення позивачеві цих пенсій

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відмовляючи в позові про визнання права власності на майно, суди не з`ясували питання про правовий режим майна, яке знаходиться на балансі відповідача та перебуває в його володінні і користуванні, а також чи має він право розпоряджатися ним як власник
 Спори між господарським товариством та його учасником, у тому числі учасником, який вибув, що пов’язані з діяльністю цього товариства, підлягають розгляду, а також апеляційному та касаційному перегляду господарськими судами
 Невідповідність між організаційною формою господарювання кооперативного підприємства і формою господарського товариства не є підставою для відмови у прийнятті позовної заяви на підставі п. 4 ст. 12 ГПК України

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Згідно з вимогами ст. 99 КК України штраф застосовується лише до неповнолітніх, які мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернено стягнення. У зв’язку з цим відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх», при призначенні покарання у виді штрафу суди з урахуванням вимог ст. 99 КК України повинні досліджувати докази щодо наявності у неповнолітніх достатнього для сплати штрафу доходу, коштів або майна та наводити у вироку мотиви прийнятого рішення
 Судовий розгляд справи без проведення судового слідства відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України можливий лише за умов додержання вимог, зазначених у цьому законі.
Вирок суду скасовано через необґрунтоване застосування судом положень ч. 3 ст. 299 КПК України, коли після допиту підсудної було встановлено, що фактичні
 Відповідно до вимог ст. 378 КПК України ухвала апеляційного суду має бути підписана усіма суддями, які брали участь у розгляді справи в апеляційному порядку. Недодержання апеляційним судом зазначеної норми закону при винесенні ухвали визнано істотним порушенням КПК України і потягло скасування ухвали

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними
Court practice in handling civil cases on invalidation of agreements

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Присяжнюк Т.І. Завдання кримінального права: проблеми та перспективи
Prysiazhniuk T.I. The objectives of criminal law: problems and perspectives
  Дудоров О.О., Мельник М.І. Використання автономних захисних засобів: проблеми кримінально-правової оцінки заподіяння шкоди
Dudorov O.O., Melnyk M.I. Use of independent protection measures: problems of criminal-legal evaluation of harm-doing
  Лужанський А.В. Об’єднання громадян як суб’єкти звернення у цивільному процесі України
Luzhanskyi A.V. Citizens assemblies as the agents of appeal in the civil process of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION