На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 8 (96),  Зміст:

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE


  
 

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
  Бородін М.М. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах
Borodin M.M. Review of the judicial decisions in connection with newly discovered circumstances in the civil cases

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Правила про недопустимість звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (ч. 3 ст. 40 КЗпП України) стосуються як передбачених статтями 40, 41 КЗпП України, так і інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Тобто під час випробування працівник вважається прийнятим на роботу, але з умовою, що укладений з ним трудовий договір буде розірвано, якщо він не витримає випробування. Тому згідно зі ст. 28 КЗпП України розірвання трудового договору з працівником під час терміну випробування не можна визнати таким, що провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, оскільки працівник при прийнятті на роботу, даючи згоду на випробування, фактично дає згоду і на можливість розірвання з ним трудового договору, якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність його роботі, на яку його прийнято.
За таких обставин звільнення працівника під час терміну випробування не можна вважати таким, що проводиться лише з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
У разі звільнення працівника з роботи за ст. 28 КЗпП України на нього не поширюються правила про недопустимість звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період тимчасової непрацездатності, визначені ч. 3 ст. 40 КЗпП України
  Згідно з п. 2.3 Типового договору оренди земельної частки (паю) орендні відносини можуть бути припинені після одержання державного акта на право приватної власності на землю і виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Враховуючи вищезазначене, з часу отримання особою державного акта на право приватної власності на землю вона набула статусу власника земельної ділянки, тобто змінився предмет оренди та статус сторін договору оренди, а тому договір оренди земельної частки (паю) слід вважати припиненим

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 До складу валових витрат належать лише витрати, прямо передбачені Законом України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», що використовувалися для забезпечення господарської діяльності підприємства. Ці вимоги є обов’язковими і для підприємств, мета діяльності яких полягає в роздрібному продажу електричної енергії, придбаної оптом .
Визначальною підставою віднесення понаднормативних втрат електроенергії до складу валових витрат є її безпосереднє використання у господарській діяльності, а саме у підготовці, організації, веденні виробництва, продажу продукції (робіт, послуг) та охороні праці

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» не передбачено можливості прийняття Вищим господарським судом України касаційної скарги на судові рішення у справах, щодо яких Верховний Суд України порушив касаційне провадження до набуття чинності названим Законом

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Застосування до особи, засудженої за ч. 1 ст. 309 КК України, ст. 75 цього Кодексу визнано необґрунтованим, оскільки суд, пославшись на позитивну характеристику особи як на підставу звільнення від відбування покарання з випробуванням, не врахував, що вона ніде не працює, раніше неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності, у тому числі за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів
 Згідно з вимогами ст. 358 КПК засуджений чи виправданий, їх законні представники підлягають обов’язковому виклику в апеляційний суд, якщо в апеляції порушується питання про погіршення їхнього становища
 Відповідно до ст. 246 КПК повернути справу на додаткове розслідування зі стадії попереднього розгляду суд вправі лише в тих випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства були допущені такі порушення вимог цього Кодексу, без усунення яких справу не можна було призначити до судового розгляду

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення у сфері грального бізнесу, відповідальність за які передбачена ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Practice of handling cases on administrative offences in the sphere of gambling business, responsibility for which, is envisaged by Article 164 of the Code of Ukraine on administrative offences

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Рішення від 18 липня 2006 р. у справі «Проніна проти України»
Judgment in the case of Pronina v. Ukraine, 18 July 2006
 Справа «Бєлєвіцкій проти Росії»
Рішення від 1 березня 2007 р.
Сase of Belevitskiy v. Russia
Judgment of 1 March 2007

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
  Скрипнюк О.В. Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави
Skrypniuk O.V. The Rule of Law and its role in building a democratic, legal, social state
 Портнов А.В. Конституційне процесуальне право як галузь процесуального права
Portnov A.V. Constitutional procedural law as a field of procedural law
 Константий О.В. Правова культура суддів
Konstantii O.V. Legal culture of judges
  Філатов В.М., Солоткий С.А. Обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина: складні питання та шляхи удосконалення законодавства
Filatov V.M., Solotkyi S.A. Restriction of the constitutional human and citizens’ rights: complicated issues and ways of improvement of the legislation

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION