На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 3 (91),  Зміст:

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ст. 196 СК України при виникненні заборгованості зі сплати аліментів з вини особи, яка зобов’язана сплачувати їх за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Висновок суду про наявність вини відповідача має ґрунтуватися на всебічно досліджених доказах.
Вирішуючи позов про стягнення неустойки (пені) за несвоєчасну сплату аліментів, слід мати на увазі, що відповідно до статей 7, 8 СК України до цих правовідносин підлягають застосуванню норми гл. 19 ЦК України щодо позовної давності, зокрема ст. 258 ЦК України, у якій встановлено спеціальну позовну давність в один рік до вимог про стягнення неустойки
 Відповідно до ст. 119 ЗК України громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом.
Передача земельних ділянок у власність здійснюється на підставі технічних документів та матеріалів, які підтверджують розмір цих земельних ділянок.
Питання регулювання земельних відносин відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» віднесено до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи за позовами на рішення, дії чи бездіяльність органів Антимонопольного комітету України як суб’єкта владних повноважень
 Перевіряючи законність правового акта індивідуальної дії про застосування до суб’єкта підприємницької діяльності економічних санкцій, необхідно перевірити законність і того нормативно-правового акта, на підставі якого він був прийнятий.
Незаконність розпорядження голови обласної державної адміністрації про граничні розміри рентабельності та торговельних надбавок на продукти харчування стала підставою для визнання протиправним рішення Державної інспекції з контролю за цінами про застосування економічних санкцій, яке ґрунтувалося на цьому розпорядженні

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Акціонери господарського товариства можуть бути учасниками провадження у справі про банкрутство лише в тому випадку, якщо вони мають статус будь-якої із осіб, зазначених у ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Такими особами є сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Cуд, кваліфікуючи дії винної особи як замах на злочин з посиланням на ст. 15 КК України, повинен зазначати у вироку відповідну частину цієї статті
 Призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами можна лише в тому разі, якщо винна особа мала таке право, набуте в установленому законом порядку
 Апеляційний суд при розгляді справи за скаргою на постанову про порушення кримінальної справи зобов’язаний перевірити, чи дотримався місцевий суд передбачених ч. 13 ст. 2368 КПК України вимог, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати питання, які місцевий суд повинен вирішувати при розгляді кримінальної справи по суті
 Приводячи вирок іноземної держави у відповідність до законодавства України, суди повинні враховувати положення ст. 10 Конвенції про передачу засуджених осіб, згідно з яким у разі продовження виконання вироку держава виконання вироку дотримується характеру та тривалості покарання, призначеного державою постановлення вироку, і змінює його лише у випадку, якщо воно за своєю природою або тривалістю є несумісним із законодавством держави виконання вироку. При цьому положенням цієї Конвенції не передбачено доведення і визнання вини особи у вчиненні злочину, за який вона засуджена на території іноземної держави

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами корпоративних спорів (ч. 2)
Practice of dealing with corporate disputes

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
 Ткачук О.С. Судовий контроль за слідчими та оперативно-розшуковими діями
Tkachuk O.S. Judicial supervision over investigative and operational search actions
 Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації
Serdiuk V.V. Duplication of cassation authorities of the courts as the distortion of cassation content
  Фулей Т.І. Поняття “майно” в практиці Європейського суду з прав людини
Fuley T.I. The notion of “property” in the ECtHR’s practice

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION