На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 1 (89),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS


  
 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11
On court practice in application of legislation when handling cases on the right to marry, divorce, avoidance of the marriage and distribution of co-property
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 21, 2007 № 11
 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 1 «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 12
On invalidation of the Resolution of the Supreme Court of Ukraine of February 11, 2005 №1 “On some issues that arise in handling by courts of Ukraine complaints against inquiry bodies, investigator, prosecutor on initiation of criminal proceeding”
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 21, 2007 № 12

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY

 Городовенко В.В. Спеціалізація суддів як гарантія забезпечення належної якості ефективності правосуддя
Gorodovenko V.V. Court specialization as the guarantee to ensure proper quality of effective justice

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до п. 28 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» звільнення від сплати державного мита громадських організацій інвалідів, їхніх підприємств та установ — за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій поширюється на всі стадії розгляду позову в суді першої і в судах апеляційної та касаційної інстанцій
 Вирішуючи питання про право власності подружжя на квартиру в житлово-будівельному кооперативі, суду слід враховувати ст. 146 ЖК України, п. 43 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, норми чинного на час виникнення спірних правовідносин КпШС України або СК України, а також роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, викладені в постановах від 18 вересня 1987 р. № 9 «Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи» та від 22 грудня 1995 р. № 20 «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності», згідно з якими у випадку сплати паю в житлово-будівельному кооперативі подружжям у період сумісного проживання за рахунок спільних коштів квартира після повної сплати пайового внеску є їх спільним майном

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Якщо записи у трудовій книжці повною мірою підтверджують науковий характер роботи і стаж, який дає право на призначення особі пенсії як науковому працівникові, то вимога пенсійного органу, з якою погодився суд, про надання уточнюючої довідки не ґрунтується на законі

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Уклавши угоду про пайову (дольову) участь у будівництві житлового комплексу на земельній ділянці, яка відноситься до земель оборони, сторони цієї угоди порушили встановлений законом спеціальний правовий режим земель цієї категорії

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Щире каяття згідно зі ст. 66 КК України визнається обставиною, що пом’якшує покарання, якщо воно ґрунтується на визнанні особою своєї провини, висловленні жалю з приводу вчиненого та бажанні виправити ситуацію, що склалася.
Нез’ясування судом першої інстанції зазначених обставин потягло скасування вироку
 Із вироку виключено посилання суду як на доказ винності засуджених на ті показання, які вони дали без обов’язкової участі захисника після порушення кримінальної справи
 Злочин, передбачений ч. 1 ст. 369 КК України, вважається закінченим з моменту прийняття службовою особою хоча б частини хабара. Якщо запропонований хабар не прийнято, дії хабародавця потрібно кваліфікувати як замах на давання хабара

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні
Courts practice in dealing with civil cases in writ proceeding

 НА ДОПОМОГУ СУДДІ
TO THE JUDGE’S HELP


  
 Виноградова О.І. Деякі проблемні питання міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства
Vynogradova O.I. Some task issues of international co-operation in the sphere of criminal proceeding

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
 Присяжнюк Т.І. Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання
Prysiazhniuk T.I. Bank secrecy disclosure: criminal-procedural issues
 Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об’єкти судового захисту
Mytrakova I.H. Personal non-property rights of a married couple as the objects of judicial protection

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION